Hlavná stránka
Partnerstvo pre Horné Záhorie
Program 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
Program je určený pre nevýrobné a verejné budovy, bytové a rodinné domy s rokom výstavby do roku 1984.Podmienkou je, aby ich energetická spotreba v oblasti vykurovania bola aspoň sčasti na báze zemného plynu. Ďalšou podmienkou poskytnutia podpory je zrealizovanie diela výhradne s použitím certifikovaného systému zatepľovania.
Cieľom programu je podpora úspor energie v týchto budovách prostredníctvom zateplenia obvodových stien, výmeny okien a vyregulovania tepelnej sústavy. Najbližšia uzávierka prijímania žiadostí je do 13. januára 2011.

Program je rozdelený na štyri podprogramy:
A – Príspevok pre rodinné domy;
B – Príspevok pre bytové domy;
C – Príspevok pre nevýrobné a verejné budovy;
D - Príspevok pre školy a školské zariadenia.   

V jednotlivých podprogramoch je ešte k dispozícii:
- podprogram A - 134 681,63 €
- podprogram B - 0 €
- podprogram C - 820 223,58 €
- podprogram D - 442 590,89 €

Celkovo je na podporu projektov v tomto programe vyčlenených 3 303 213 € (99 512 594,84 Sk).

Podrobnejšie informácie o uvádzanej podpore nájdete na stránkach www.ekofond.sk.
Informáciu pripravila RRA Skalica