Hlavná stránka >> Dokumenty
Výzvy IROP

Všeobecné dokumenty k vyhláseným výzvam CLLD  pre opatrenia IROP:

Príručka pre užívateľa a Realizátora stratégie CLLD

Príručka k procesu verejného obstarávania

Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov (schéma pomoci de minimis DM-18/2018), dodatok č. 1, dodatok č. 2

Vzor zmluvy o príspevok (platný od 27.12.2022)

Vzor žiadosti o platbu - užívateľ na MAS

 

Všeobecné dokumenty pre užívateľov našej MAS:

Žiadosť o platbu

Pokyny k žiadosti o platbu

Povinná publicita - plagát vzor

 

Zverejnenie dokumentov užívateľov našej MAS v súvislosti s Jednotnou príručkou ku kontrole VO, účinná od 15.6.2021 do 30.3.2022

užívateľ: NOLE s.r.o., názov zákazky: Nákup špeciálnych  zariadení - CNC frézovacie a vŕtacie centrum, dokumenty: výzva na predkladanie ponúk, záznam z prieskumu trhu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku.


Kód výzvy: IROP-CLLD-T003-512-006       uzavretá výzva

peračný program: Integrovaný operačný program
Prioritná os: 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými rozvojovými centrami  a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry
Dátum vyhlásenia výzvy: 6.4.2023
Dokumenty výzvy na stiahnutie: Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku  (aktivita B1)
Formulár žiadosti o príspevokprílohy k formuláru žiadosti o príspevok
Prílohy k výzve
Informácie pre žiadateľov: Indikatívna výška finačných prostriedkov po uzavretí 2. hodnotiaceho kola vyčlenených  na výzvu predstavuje  0, -  EUR.
Uzávierka hodnotiacich kôl:

3. hodnotiace kolo: 7.7.2023

MAS uzatvára výzvu z dôvodu ukončenia hraničného termínu pre realizáciu projektov k 6.12.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kód výzvy: IROP-CLLD-T003-512-005         uzavretá výzva

Operačný program: Integrovaný operačný program
Prioritná os: 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými rozvojovými centrami  a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel
Dátum vyhlásenia výzvy: 6.4.2023
Dokumenty výzvy na stiahnutie: Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku  (aktivita B2)
Formulár žiadosti o príspevok, prílohy k formuláru žiadosti o príspevok
Prílohy k výzve
Informácie pre žiadateľov: Indikatívna výška finačných prostriedkov vyčlenených na výzvu  76.937,68  EUR. Indikatívna výška disponililných finačných prostriedkov po uzatvorení 1. hodnotiaceho kola predstavuje 0, - EUR.
Uzávierka hodnotiacich kôl:

2. hodnotiace kolo: 7.6.2023, 3. hodnotiace kolo: 7.7.2023.

MAS uzatvára výzvu z dôvodu ukončenia hraničného termínu pre realizáciu projektov k 6.12.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kód výzvy: IROP-CLLD-T003-512-002 uzavretá výzva

Operačný program: Integrovaný operačný program
Prioritná os: 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými rozvojovými centrami  a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry
Dátum vyhlásenia výzvy: 27.5.2020
Dokumenty výzvy na stiahnutie: Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku
Formulár žiadosti o príspevok, prílohy k formuláru žiadosti o príspevok
Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
Zoznam merateľných ukazovateľov

Kritériá pre výber projektov

Informácia pre žiadateľov:

Indikatívna výška finačných prostriedkov alokovaných na výzvu po uzavretí 4. hodnotiaceho kola (k  27.1.2021) predstavuje  0, - EUR.

Uzávierka ďalšieho kola:

MAS plánuje ukončiť výzvu z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania alokácie finačných prostriedkov.

MAS ukončuje výzvu k 30.9.2021 z dôvodu zazmluvenia finačných prostriedkov alokovaných na výzvu.

------------------------------------------------------------------------------------------

Kód Výzvy: IROP-CLLD-T003-512-004          uzavretá výzva

Operačný program:

Intergovaný operačný program
Prioritná os: 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby
Dátum vyhlásenia výzvy: 14.5.2020
Dokumenty výzvy na stiahnutie: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
Formulár žiadosti o príspevok, prílohy k formuláru žiadosti o príspevok (v zip)
Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
Zoznam merateľných ukazovateľov
Kritéria pre výber projektov

Aktualizácia č. 1 výzvy (platná od 17.12.2021)

Informácia k aktualizácii výzvy č. 1 výzvy
Výzva v znení aktualizácie č. 1 so sledovaním zmien vrátane prílohe
Výzva v znení aktualizácie č. 1 bez sledovania zmien vrátane prílohe
Informácia pre žiadateľov: Indikatívna výška finačných prostriedkov alokovaných na výzvu po uzavretí 14. hodnotiaceho kola (k 16.9.2022) predstavuje sumu 51 725,53 EUR.
Uzávierka ďalšieho kola: MAS plánuje ukončiť výzvu z dôvodu presmerovania zostatkovej akolácie na iné oblasti podpory k 31.10.2022

------------------------------------------------------------------------------------------

Kód Výzvy: IROP-CLLD-T003-511-003    uzavretá výzva

Operačný program:     
Integrovaný operačný program                                                                                                     
Prioritná os: 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.1. Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií        
Aktivita: A 1 Podpora podnikania a inovácií
Dátum vyhlásenia výzvy: 26.3.2020                                                                                                                                          
Dokumenty výzvy na stiahnutie:                                   
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
Formulár žiadosti o príspevok, prílohy k formuláru žiadosti o príspevok (v zip)
Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávneých výdavkov
Zoznam merateľných ukazovateľov

Kritériá pre výber projektov
Aktualizácia č. 2 výzvy (vydaná 16.12.2021, účinná od 17. 12. 2021)
Informácia k aktualizácii č.2 výzvy
Výzva v znení aktualizácie č. 2 so sledovaním zmien vrátane príloh
Výzva v znení aktualizácie č. 2 bez sledovania zmien vrátane príloh
Aktualizácia  č. 3 výzvy (vydaná 13.5.2022,  účinná od 27.5.2022)
Informácia k aktualizácii č. 3 výzvy
Výzva v znení aktualizácia č. 3 so sledovaním zmien vrátane príloh
Výzva v znení aktualizácie č. 3 bez sledovania zmien vrátane príloh
Aktualizácia č. 4 výzvy (vydaná 26.9.2022, účinná od 27.9.2022)
Informácia k aktualizácii č. 4 výzvy
Výzva v znení aktualizácie č. 4 so sledovaním zmien vrátane príloh
Výzva v znení aktualizácie č. 4 bez sledovania zmien vrátane príloh
Informácia pre žiadateľov: Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu po uzavretí 18. hodnotiaceho kola (k 28.11. 2022) predstavuje 5.139,82 EUR.
Uzávierka ďalšieho kola: MAS plánuje ukončiť výzvu z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania alokácie finačných prostriedkov. MAS uzatvára výzvu z dôvodu ukončenia hraničného termínu pre realizáciu projektov k 30.10.2023
Aktualizácia č. 1 výzvy (platná od 01.06.2021)
Informácia k aktualizácii č. 1 výzvy
Výzva v znení aktualizácie č.1 so sledovaním zmien vrátane príloh
Výzva v znení aktualizácie č. 1 bez sledovania zmien vrátane príloh

----------------------------------------------------------------------------------------


Kód Výzvy: IROP-CLLD-T003-512-001     uzavretá výzva

Operačný program: Integrovaný operačný program
Prioritná os: 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel
Dátum vyhlásenia výzvy: 19.3.2020
Dokumenty výzvy na stiahnutie: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prííspevku
Formulár žiadosti o príspevokprílohy k formuláru žiadosti o príspevok (v zip)
Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
Zoznam merateľných ukazovateľov
Kritériá pre výber projektov
Informácia pre žiadateľov:

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu po uzavretí 5. hodnotiaceho kola (k 19.1.2021)  predstavuje 0,01 EUR.

Uzávierka ďalšieho kola:

MAS plánuje ukončiť výzvu z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania alokácie finačných prostriedkov.

MAS ukončuje výzvu k 30.9.2021 z dôvodu zazmluvnenia finačných prostriedkov alokovaných na výzvu.