Hlavná stránka
ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ: Opatrenie 19.4 PRV SR
Dňa 01.06.2018 rozhodnutím PPA SR  bol Partnerstvu pre Horné Záhorie  schválený nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 19-Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, 19.4 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie sumu v objeme 37.500,- EUR na celé programové obdobie 2014-2020.
 
ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ -Projekt: Partnerstvo pre Horné Záhorie – chod MAS

19.04.2018 bol rozhodnutím RO IROP  schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 92.880,85EUR na chod Miestnej akčnej skupiny ( vybavenie kancelárie, prevádzkové náklady, mzdové výdavky), kód výzvy.IROP-PO5-SC511-2017-23, prioritná os 5. Miestny rozovj vedený komunitou, špecifický cieľ.5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

22.05.2018 bola podpísaná zmluva o nenávratný finančný príspevok.

 
Aktuálna situácia LEADER/CLLD – začiatok implementácie MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja

Dňa 19. 2. 2017 o 9:30 hod. sa v Hoteli MIKADO, Hollého 11, 949 01 Nitra zamestnanci MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.  zúčastnia informačného workshopu: „Aktuálna situácia LEADER/CLLD – začiatok implementácie MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja“.

 
Klub starostov okresu Skalica

Dňa 15. februára 2018 o 9.00 hod. sa v zasadačke Mestského úradu Skalica na 1. poschodí uskutoční zasadnutie okresnej organizácie ZMOS – primátorov a starostov členských miest a obcí v území MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.  Na stretnutí budú zástupcovia MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. informovať o podaných žiadostiach , termínoch získania NFP a zverejnenia prvých výziev k implementácii stratégie CLLD.

 
Certifikát pre Skalický rubín
Ministerka MPRV SR Gabriela Matečná odovzdala predsedovi občianskeho združenia Vínna cesta Záhorie Ľudovítovi Bráneckému Certifikát Chránené označenie pôvodu v EÚ za Skalický rubín. Viac infomácií
 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »