Hlavná stránka >> Naše projekty >> Projekt: Partnerstvo pre Horné Záhorie- chod MAS II
Projekt: Partnerstvo pre Horné Záhorie- chod MAS II
Názov projektu: Partnerstvo pre Horné Záhorie – chod MAS II

Kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2019-51

Prioritná os: 5. Miestny rozvoj vedený komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

 

Krátky opis projektu:

SCLLD MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie je navrhnutá na implementáciu od 12/2017 – 12/2023. Má definované svoje ciele, opatrenia  a výsledky, ktoré je potrebné dosiahnuť.  Bez zabezpečenia odborného a technického riadenia implementácie SCLLD, nebude možné naplniť ciele stanovené SCLLD. Predmetný projekt rieši odborné a technické zabezpečenie kancelárie MAS, ktorá bude zodpovedná za implementáciu SCLLD. Predkladaný projekt je časovo obmedzený na obdobie do 30/10/2019. Ďalšia udržateľnosť chodu MAS bude riešená  následným projektom pre zabezpečenie financovania prevádzkových potrieb MAS.

Projekt sa týka hlavnej aktivity: financovanie prevádzkových potrieb MAS spojených s riadením uskutočňovania SCLLD. Cieľom projektu je  „Zabezpečiť efektívnu činnosť a implementáciu SCLLD v území so zabezpečením oživovania stratégie CLLD Partnerstva pre Horné Záhorie o.z. „

Hlavná aktivita projektu financovanie prevádzkových nákladov chodu  MAS spojených s riadením uskutočňovania Stratégie CLLD  bude zabezpečovať tieto úlohy:

-          zabezpečenie efektívneho a odborného personálneho a administratívneho chodu MAS

-          vzdelávanie zamestnancov a členov MAS, kt. sa podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD

-          publicita a sieťovanie

-          monitorovanie, hodnotenie a aktualizácie stratégie CLLD

alt

 

Popis cieľov a výsledkov projektu:

SCLLD definuje strategický cieľ pre územie Horného Záhoria: Do roku 2020 vytvoriť konkurencieschopné a bezpečné  vidiecke územie s príťažlivým vzhľadom,  kvalitnými a atraktívnymi podmienkami pre život prostredníctvom dobudovania a zlepšenia infraštruktúry, rozšírenia a skvalitnenia služieb pre obyvateľov, zlepšenia podmienok pre podnikanie a s vytvorenou a atraktívnou ponukou služieb a miestnych produktov pre návštevníkov. Naplnenie vyššie uvedeného strategického cieľa bude vykonávané postupnými krokmi plnenia špecifických cieľov SCLLD. Projekt vytvára nevyhnutné zázemie pre implementáciu SCLLD počas obodbia do 12/2023.

Svojou hlavnou aktivitou priamo prispieva k plneniu špecifického cieľa 5 SCLLD: Zabezpečiť efektívnu činnosť a implementáciu SCLLD v území so zabezpečením oživovania stratégie CLLD Partnerstva pre Horné Záhorie o.z. (animácie). Projekt vytvára dôležité technické a odborné podmienky pre podporu plnenia špecifických cieľov 1 – 4 SCLLD.

Navrhnuté riešenie hlavnej aktivity projektu (popísané v 7.2) je uskutočniteľné z vecného i časového hľadiska, finančné hľadisko je popísané vo finančnej analýze.

Cieľová hodnota projektu – počet podporených MAS: 1 bude dosiahnutá priamou realizáciou projektu. Cez hlavnú aktivitu projektu bude zabezpečená implementácia SCLLD v sledovanom období. Výstupy z projektu budú využívané aj období po skončení realizácie projektu, v ďalšom období implementácie SCLLD (po 1.11.2019). Realizácia aktivít chodu MAS po skončení predmetného projektu bude zabezpečovaná v rámci opatrenia SCLLD – chod MAS počas celej implementácie SCLLD. Aktivita bude financovaná viaczdrojovo z prostriedkov IROP a vlastných zdrojov MAS v súlade so schváleným finančným plánom SCLLD.