Hlavná stránka >> Štruktúra MAS >> Orgány Partnerstva pre Horné Záhorie o.z.
Orgány Partnerstva pre Horné Záhorie o.z.
Valné zhromaždenie - je najvyšším orgánom združenia. Je tvorené je všetkými členmi združenia. Vybrané úlohy a zodpovednosti valného zhromaždenia:
 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky;
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu;
 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení;
 • schvaľuje prijatie nových členov;
 • schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu;

 

Správna rada

Je tvorená z 9 členov, rešpektujúc podmienku min. 50% zástupcov zo súkromného a občianskeho sektora a max.50% zástupcov verejného sektora. Vybrané úlohy a zodpovednosti rady združenia:

 • riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia
 • riadi/koordinuje a zodpovedá za vypracovanie a implementáciu integrovanej stratégie;
 • rozhoduje o vymenovaní, odvolaní členov výberovej komisie a schvaľuje jej štatút
 • volí a odvoláva predsedu a podpredsedu občianskeho združenia

 

výkonný orgán

Názov

Správna rada

Subjekty zastupujúce verejný sektor (v %)

44%

Subjekty zastupujúce súkromný sektor vrátane občianskeho sektora (v %)

66%

Celkový počet členov výkonného orgánu

9

P. č.

Meno, priezvisko

fo/po

Sídlo/adresa

Sektor V/S

Názov člena

Oblasť pôsobenia

1.

Ing. Dušan Dubecký

PO

908 48 Kopčany, Kollárova 318

V

obec Kopčany

predseda

2.

Milan Hollý

PO

908 51 Holíč,

Nám. mieru 5

S

Región Záhorie

podpredseda

3.

Vladimír Smolinský

PO

908 42 Smolinské 334

V

obec Smolinské

člen správnej rady

4.

Ing. Anna Miera

PO

909 01 Skalica, Nám.slobody 10

V

mesto Skalica

člen správnej rady

5.

Ing. Bc. Peter Pobuda

PO

908 65 Mokrý Háj 6

V

obec Mokrý Háj

člen správnej rady

6.

Zlata Vaculková

FO

908 44 Letničie 20

S

Vaculkova, s.r.o

člen správnej rady

7.

Štefan Dulík

FO

908 47 Radimov 208

S

Štefan Dulík

člen správnej rady

8.

Mgr. Ivona Bolebruchová

PO

908 48 Kopčany, Sasinkova 355/13D

S

Kopčianska lipka

člen správnej rady

9.

Stanislav Baláž

FO

908 63 Radošovce 145

S

BS Acoustic, s.r.o

člen správnej rady

 

 

Predseda a podpredseda občianskeho združenia

Sú štatutárnymi orgánmi – o.z.. Vybrané úlohy a zodpovednosti predsedu a podpredsedu:

 • vystupujú v mene MAS navonok
 • podpisujú zmluvy
 • predkladajú PPA Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
 • zvoláva Správnu radu a predsedá jej

 

Názov subjektu

 

fo/po

Sídlo/adresa

Sektor V/S

Meno a priezvisko

Zodpovednosť a úlohy v orgáne

Obec Kopčany

PO

908 48 Kopčany, Kollárova 318

V

Ing. Dušan Dubecký

predseda občianskeho združenia

Región Záhorie

PO

908 51 Holíč, Nám. Mieru 5

S

Milan Hollý

podpredseda občianskeho združenia
Kancelária

Je zriadená Správnou radou.

Vybrané úlohy a zodpovednosti kancelárie:

 • zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov
 • manažovanie činnosti a realizácia úloh združenia

Na čele kancelárie je manažér menovaný Správnou radou. Kancelária pracuje na základe pracovného a organizačného poriadku schváleného Správnou radou.