Hlavná stránka >> Výzvy SCLLD >> Vyhlásenie VÝZVY č. 1/2019 NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽoNFP z PRV 2014-2020
Výzvy SCLLD

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre zabezepčenie kvalitného, objektívneho a transparentného hodnotiaceho procesu výberu žoNFP z PRV 2014 -2020. Komplenté znenie výzvy na odborných hodnotiteľov nájdete tu: