Hlavná stránka
Partnerstvá miest a obcí

Program "Európa pre občanov" 2007-2013 je komunitárnym programom Európskej únie na podporu aktívneho európskeho občianstva a občanom ponúka možnosti na zapojenie sa do občianskych aktivít medzinárodného charakteru. Zameriava sa na zlepšenie európskej občianskej participácie a podnecuje spoluprácu medzi občanmi a ich organizáciami z rôznych krajín, formou stretnutí, spoločných aktivít a rozvíjaní vlastných nápadov nadnárodného charakteru v európskom prostredí.

Informáciu pripravila RRA Skalica

Ďalšie informácie...
 
Aké sú smery a trendy v rozvoji vidieckeho cestovného ruchu?

Krajské združenie NS MAS ČR Juhomoravského kraja zrealizovalo pre MAS a iných záujemcov  zaujímavý seminár s názvom "Nové směry a trendy v marketingu místních produktů a venkovském cestovním ruchu". Seminár sa konal dňa 16. marca 2011 v Kongresovej sále zámku Křtiny. Témy prednášané na seminári boli nadčasové, mimoriadne kvalitné, orientované na vidiecke prostredie, ktoré pri svojom rozvoji sa tiež musí správať trendovo a orientovať sa v trendoch.

 

Ďalšie informácie...
 
1. miesto pre Partnerstvo pre Horné Záhorie

Aktívna spolupráca obyvateľov Horného Záhoria na spracovaní Integrovanej stratégie rozvoja územia Partnerstva pre Horné Záhorie bola ocenená 1. miestom v  národnej súťaži " O ľuďoch s ľuďmi" - cena za podporu miestnej demokracie..viac

100_6818 100_6829

Informáciu pripravila RRA Skalica

 
Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR
krajinaProgram bol schválený Uznesením vlády SR č. 744 dňa 27.10.2010. Hlavným cieľom Programu je praktické etablovanie tretieho stupňa vodného plánovania na území obcí (lokálne vodné plánovanie) a uplatnenie integrovaného manažmentu vodných zdrojov (IMVZ) v praxi prostredníctvom zostavovania plánov IMVZ obce.
Program má systémovo riešiť
otázku protipovodňovej prevencie, ochrany pred povodňami a udržateľnej sanitácie v rámci celých povodí a sídiel na ich území v súčinnosti s rozhodujúcimi partnermi, vlastníkmi pôdy a odbornou verejnosťou.  S realizáciou uvedeného Programu PRK IMP by sa malo začať už vo februári 2011.
Ďalšie informácie...
 
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na vzdelávanie malých a stredných podnikateľov (schéma de minimis)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej „NARMSP") ako Vykonávateľ Schémy poverený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ako Poskytovateľom pomoci vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP") na vzdelávanie malých a stredných podnikateľov v rámci štátneho programu „Schéma poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov (schéma pomoci de minimis)" .
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch11121314151617181920ĎalejKoniec »