Hlavná stránka
Oznámenie o usmernení Ministerstva, pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, 13. 10. 2010
Prostredníctvom tohto usmernenie bude obciam podporeným z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 uhrádzaná daň z pridanej hodnoty vo výške zodpovedajúcej 14 % sadzby DPH. Aplikácia ustanovení usmernenia, t.j. výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu DPH, ako aj spôsob a termíny ich predkladania budú v zmysle usmernenia zverejňované na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk
Ďalšie informácie...
 
"Vinohradníci bez hraníc"
Vinohradnícky spolek Skalica realizuje projekt  s názvom„ Vinohradníci bez hraníc", ktorý bol podporený z finančných prostriedkov Fondu mikroprojektov. V rámci sprievodných aktivít harmonogramu projektu sa pripravuje sprievodné podujatie - výstava na tému:  „Tradičné remeslo-vinohradníctvo a vinárstvo.

Na tomto podujatí sa môžete podieľať aj Vy!!!!!
Informáciu pripravila RRA Skalica
 
LÍDERKA 2010
Vidiecky parlament na Slovensku, pri príležitosti svetového dňa vidieckej ženy 15. októbra, vyhlasuje IX. ročník súťaže LÍDERKA 2010. Termín podania prihlášok je do 31. 08. 2010.
Ďalšie informácie...
 
LEADER na Slovensku
LEADER_na_Slovensku_Strana_3V rámci Programu rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2007-2013 bolo vybraných  v 2. kolách celkom 29 Miestnych akčných skupín (MAS) pracujúcich na princípe LEADER. Tieto MAS budú do roku 2013 realizovať a napĺňať svoje integrované stratégie.
Ďalšie informácie...
 
Zaujímavé demografické ukazovatele štruktúry obyvateľstva Partnerstva pre Horné Záhorie
Zvýšený záujem spoločnosti o problematiku populačného vývoja a rôznorodosť pohľadov na priebeh, príčiny a následky jednotlivých demografických procesov ukazujú na potrebu analyzovať vývoj obyvateľstva a porovnávať ho s inými krajinami, regiónmi...
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch11121314151617181920ĎalejKoniec »