Hlavná stránka
Partnerstvo pre Horné Záhorie
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na vzdelávanie malých a stredných podnikateľov (schéma de minimis)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej „NARMSP") ako Vykonávateľ Schémy poverený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ako Poskytovateľom pomoci vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP") na vzdelávanie malých a stredných podnikateľov v rámci štátneho programu „Schéma poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov (schéma pomoci de minimis)" .

Popis Oprávnených projektov a tém vzdelávania, Oprávnených príjemcov pomoci t.j. prijímateľov NFP, Oprávnených nákladov, Formy pomoci, Výšky a intenzity pomoci, Podmienky poskytnutia pomoci, Kumulácie pomoci, Mechanizmus poskytovania pomoci, Zoznam povinných a ďalších príloh v rámci Schémy nájdete v záväznom texte znení „Schémy PaV MSP". Dokumenty na stiahnutie sú nižšie na tejto stránke.

Termín uzávierky na prijímanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:
Žiadosti o NFP budú prijímané na adresu NARMSP priebežne, najneskôr však v deň uzávierky 15.2.2011 o 16:00 hod pri osobnom doručení, pri doručení poštou alebo kuriérom je rozhodujúci dátum odoslania (odovzdania na prepravu) vyznačeného na pečiatke pošty. Po tomto termíne už žiadosti o NFP nebudú prijímané. Prijímanie žiadostí môže byť však ukončené aj skôr, a to v prípade, že finančné prostriedky vyčlenené na vzdelávanie v rámci Schémy budú na základe schválených predložených žiadostí vyčerpané ešte pred konečným dátumom uzávierky. O tejto skutočnosti bude informácia na web stránke Schémy. Vzdelávacia aktivita (školenie) musí byť ukončená do termínu 11.3.2011. Viac informácií o podmienkach a postupoch nájdete v Príručke pre žiadateľa o NFP.

Všetky aktualizácie a ďalšie pokyny pre žiadateľov budú priebežne zverejňované na webovej stránke:
http://www.nadsme.sk/content/schema-podpory-poradenstva-vzdelavania-pre-msp-cast-Vzdelavanie

Kontaktné údaje:
Úplne znenie „Schémy poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov (Schéma pomoci de minimis)" (ďalej aj „Schéma" a „Schéma PaV MSP") spolu so všetkými prílohami a všetkými dokumentmi súvisiacimi s výzvou sú dostupné nižšie na tejto webovej stránke. Bližšie informácie a odpovede na otázky Vám budú poskytnuté v NARMSP telefonicky, e-mailom alebo osobne.
Otázky zodpovie:
Martina Steigerová, programová manažérka
tel.: +421 2 502 44 520, fax: +421 2 502 44 501, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
V termíne 20. - 23.12.2010 kontaktujte Ing. Beatu Macušovú, 02/502 44 519. 

Zoznam dokumentov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na stiahnutie:
Platné znenie „Schémy poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov (Schéma pomoci de minimis)"
Príručka pre žiadateľa o NFP
Formulár žiadosti pre žiadateľov o poskytnutie pomoci - príloha č. 1b (Žiadosť - časť vzdelávanie)
Zoznam povinne predkladaných príloh k Žiadosti o poskytnutie pomoci - príloha č. 3b (Zoznam príloh - časť vzdelávanie, k podaniu žiadosti)
Zoznam povinne predkladaných príloh - príloha č. 3c (Zoznam príloh - časť vzdelávanie, na výplatu nenávratného finančného príspevku)
Oznámenie o prijatí pomoci - príloha č. 4
Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva - zoznam výrobkov, na ktorých výrobu, spracovanie a marketing sa pomoc de minimis v rámci tejto Schémy nesmie poskytnúť - príloha č. 5
Definícia malých a stredných podnikateľov - príloha č. 6
Príručka Postupy pri obstarávaní - príloha č. 7
Informáciu pripravila RRA Skalica