Hlavná stránka
Partnerstvo pre Horné Záhorie

Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. je občianske združenie založené dňa 22.6.2007 v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Združenie pracuje na báze partnerstva zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území. Partnerstvo pre Horné Záhorie si vytvorilo vlastnú stratégiu rozvoja územia prostredníctvom nástroja CLLD. Ciele stanovené v stratégii sa budú spoločnými silami prostredníctvom projektov miestnych subjektov implementovať a monitorovať tak, aby do roku 2020 bol naplnený strategický cieľ združenia – zvýšenia príťažlivosti územia, zlepšenia životných podmienok pre obyvateľov v území miestnej akčnej skupiny Horné Záhorie.

 


 

 

Aktuality

 
Vyhlásená výzva pre podnikateľov z územia MAS pre podporu vidieckeho cestovného ruchu

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. informuje, že dňa 29.12.2023 vyhlásilo výzvu  MAS_012/6.4/4 v rámci Stratégie CLLD na podporu investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností. Výzva MAS_012/6.4/4 je určená pre potenciálnych žiadateľov  podnikateľov z územia MAS (mirko a malé podniky, fyzické osoby a právnické osoby pôsobiace v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby,  FO a PO (mikropodniky a malé podniky) obhospodarujúce lesy, FO a PO (mikrpopodniky a malé podniky) podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb). Podporené budú projekty zamerané na oblasť  1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou (rekreačné a relaxačné činnosti, ubytovacie zariadenia a pod.),  a na oblasť 2: činnosti spojené s pokytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schoponosťou pohybu.

Podrobné informácie nájdete tu.

 
Vyhlásená výzva pre občianske združenia na rozvoj športovej, voľnočasovej, kultúrnej a komuniktnej infraštruktúry

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. informuje, že dňa 29.12.2023 vyhlásilo výzvu MAS_012/7.4/7 v rámci Stratégie CLLD na podporu investícií do vytvárania, zlešovania alebo rozširovania mietsnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Výzva MAS_012/7.4/7 je určená pre potenciálnych žiadateľov občianske združenia z územia MAS. Podporené budú investície zamerané na vytváranie podmienok trávenia voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry (napr. športoviská, detské ihriská, amfiteátre/vonkajší exteriérový priestor pre kultúrne a spoločenské podujatia), investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú  činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov. Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania - rekonštrukcia, modernizácia/rozšírenie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.

Podrobné informácie nájdete tu.

 
Vyhlásená výzva pre obce na rozvoj turistickej a rekreačnej infraštruktúry

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. informuje, že dňa 30.11.2023 vyhlásilo výzvu   v rámci Stratégie CLLD na podporu investícií do rekreačnej a turistickej infraštruktúry malého rozsahu. Výzva MAS_012/7.5/1 je určená pre potenciálnych žiadateľov obce a združenia obcí z územia MAS. Podporené budú projekty zamerané na vytváranie, obnovu a skavlitňovanie turisticky zaujímavých obiektov a miest, na rekreačnú infaštruktúru, na turistické informácie a informačné body, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, budovanie doplnkovej infraštruktúry, výstavva vyhliadkových veží, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich trasách a pod.

Podrobné informácie nájdete tu.

 
Novo vyhlásené výzvy pre obce a združenia obcí z územia MAS

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. informuje, že:

dňa 22.09 .2023 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku z opatrení PRV pre aktivity:

opatrenie 7.2: Podpora na investície do vybavenia, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúry malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

dňa 25.09.2023 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku z opatrení PRV pre aktivity:

opatrenie PRV č. 7.4: Podpora na investície do vytvárania, zlešpovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 

Do výziev sa môžu zapojiť obce a mestá alebo združenia obcí z územia MAS. Podrobnejšie informácie a príslušnú dokumentáciu výziev nájdete tu.

 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »