Hlavná stránka
Partnerstvo pre Horné Záhorie

Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. je občianske združenie založené dňa 22.6.2007 v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Združenie pracuje na báze partnerstva zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území. Partnerstvo pre Horné Záhorie si vytvorilo vlastnú stratégiu rozvoja územia prostredníctvom nástroja CLLD. Ciele stanovené v stratégii sa budú spoločnými silami prostredníctvom projektov miestnych subjektov implementovať a monitorovať tak, aby do roku 2020 bol naplnený strategický cieľ združenia – zvýšenia príťažlivosti územia, zlepšenia životných podmienok pre obyvateľov v území miestnej akčnej skupiny Horné Záhorie.

 


 

 

Aktuality

 
Vyhlásená výzva pre obce na rozvoj turistickej a rekreačnej infraštruktúry

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. informuje, že dňa 30.11.2023 vyhlásilo výzvu   v rámci Stratégie CLLD na podporu investícií do rekreačnej a turistickej infraštruktúry malého rozsahu. Výzva MAS_012/7.5/1 je určená pre potenciálnych žiadateľov obce a združenia obcí z územia MAS. Podporené budú projekty zamerané na vytváranie, obnovu a skavlitňovanie turisticky zaujímavých obiektov a miest, na rekreačnú infaštruktúru, na turistické informácie a informačné body, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, budovanie doplnkovej infraštruktúry, výstavva vyhliadkových veží, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich trasách a pod.

Podrobné informácie nájdete tu.

 
Novo vyhlásené výzvy pre obce a združenia obcí z územia MAS

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. informuje, že:

dňa 22.09 .2023 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku z opatrení PRV pre aktivity:

opatrenie 7.2: Podpora na investície do vybavenia, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúry malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

dňa 25.09.2023 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku z opatrení PRV pre aktivity:

opatrenie PRV č. 7.4: Podpora na investície do vytvárania, zlešpovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 

Do výziev sa môžu zapojiť obce a mestá alebo združenia obcí z územia MAS. Podrobnejšie informácie a príslušnú dokumentáciu výziev nájdete tu.

 
Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP z PRV SR 2014-2022 pre Stratégiu CLLD
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlásilo výzvu č. 2/2023 pre výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre opatrenie 7.5 PRV SR 2014-2022. Bližšie informácie nájdete: tu. Žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je potrebné do termínu 30.6.2023 v zmysle inštrukcií, ktoré sú uvedené vo výzve č. 2/2023.
 
Harmonogram výziev z PRV na rok 2023
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie zverejnila indikatívny harmonogram výziev pre rok 2023, ktorý je dostupný tu:
 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »