Hlavná stránka >> Dokumenty
Výzvy PRV

 

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie  CLLD miestneho rozvoja územia s názvom  "Tvoríme tvár nášho územia":

 

Dôležité linky na stiahnutie:

Usmernenie PPA č. 8/2017 (k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a lužieb finacovaných z PRV SR 2014-2020), - link na všetky aktualizácie

platná od 8.4.2022 je  aktualizácia č. 4

Usmernenie PPA č.8/2017 ( k obstarávniu tovarov , stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020)

Usmernenie PPA č.10/2017 ( k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania/ obstarávania tovarov, stavebných práce a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020)

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev Obstarávateľov v rámci PRV SR 2014-2020 na webovom sídle PPA

 

Upozornenie:

Potenciálnych záujemcov o predkladanie projektov do výziev v rámci opatrení 4.2 a 6.4 upozorňujeme, že pre tieto výzvy platí Schéma minimálnej pomoci na podporu implementácie operácií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou (DM – 4/2018).

Kumulácia minimálnej pomoci je vždy viazaná na konkrétneho príjemcu minimálnej pomoci so zohľadnením jediného podniku. Čo znamená, že celková výška minimálnej pomoci nesmie presiahnuť 200 000, - EUR na jediný podnik v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov, a to bez ohľadu na formu a sledovaný cieľ a nezávisle od toho, či je poskytnutá čiastočne alebo úplne zo zdrojov EU.

 

VÝZVA MAS_012/7.2/4 - otvorená

Opatrenie PRV č 7.2: Podpora na investície do vybavenia, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúry malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Dátum vyhlásenia výzvy: 28.03. 2024

Dátum uzavretia výzvy: 30.04. 2024

Oprávnení žiadatelia: obce, združenia obcí

Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 15.000,- EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 70.000,- EUR

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 100%

Alokovaná výška finačných príspevkov na výzvu: 106.643,67 EUR

 

Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.

Kollárova 318 ( budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

výzva v ITMS2014+: tu

Na stiahnutie:

Výzva MAS_012/7.2/4

Prílohy k výzve


VÝZVA MAS_012/7.4/7 - uzavretá

Opatrenie PRV č. 7.4: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy: 29.12.2023

Dátum uzavretia výzvy: 27.2.2024

Oprávnení žiadatelia: občianske združenia z územia MAS partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.

Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt:  10.000, -  EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 45.000, -  EUR

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 100 %

Alokovaná výška finačných príspevkov na výzvu: 87.230,22 EUR

Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

Kollárova 318 ( budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Na stiahnutie:

Výzva MAS_012/7.4/7

Prílohy k výzve

VÝZVA MAS_012/6.4/4 - uzavretá

Opatrenie PRV č. 6.4: Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy: 29.12.2023

Dátum uzavretia výzvy: 27.2.2024

Oprávnení žiadatelia: podnikateľské subjekty (mikro a malé podniky, FO a PO podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, FO a PO obhospodarujúce lesy,

FO a PO podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb z územia MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.

Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt:  20.000, -  EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 100.000, -  EUR

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 85 %

Alokovaná výška finačných príspevkov na výzvu: 100.139,86 EUR

Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

Kollárova 318 ( budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Na stiahnutie:

Výzva MAS_012/6.4/4

Prílohy k výzve

 

VÝZVA MAS_012/7.5/1 - uzavretá

Opatrenie PRV č. 7.5: Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy: 30.11.2023

Dátum uzavretia výzvy: 29.1.2024

Oprávnení žiadatelia: obce, združenia obcí

Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt:  15.000, -  EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 70.000, -  EUR

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 100%

Alokovaná výška finačných príspevkov na výzvu: 180.000, - EUR

Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

Kollárova 318 ( budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Na stiahnutie:

Výzva

Prílohy

 

VÝZVA MAS_012/7.2/3 - uzavretá

Opatrenie PRV č 7.2: Podpora na investície do vybavenia, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúry malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 22.09. 2023

Dátum uzavretia výzvy: 08.12. 2023

Oprávnení žiadatelia: obce, združenia obcí

Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 15.000,- EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 70.000,- EUR

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 100%

Alokovaná výška finačných príspevkov na výzvu: 261.881,76 EUR


Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.

Kollárova 318 ( budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

výzva v ITMS2014+: tu


Na stiahnutie:

Aktualizácia výzvy MAS_012/7.2/3 platná od 15.11.2023

Výzva

Prílohy


VÝZVA MAS_012/7.4/6 - uzavretá

Opatrenie PRV č. 7.4: Podpora na investície do vytvárania, zlešpovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy: 25.9.2023

Dátum uzavretia výzvy: 22.12. 2023

Oprávnení žiadatelia: obce, združenia obcí

Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt:  10.000,- EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 70.000,- EUR

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 100%

Alokovaná výška finačných príspevkov na výzvu: 208.191,98 EUR

 

Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.

Kollárova 318 ( budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Výzva v ITMS2014+: tu

 

Na stiahnutie:

Aktualizácia výzvy MAS_012/7.4/6 platná od  15.11.2023

Výzva

Prílohy


 

VÝZVA MAS_012/6.4/3 - uzavretá

Opatrenie PRV č. 6.4: Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy: 8.10.2021

Dátum uzatvorenia výzvy: 17.12.2021

Oprávnení žiadatelia: 1.mikro a malé podniky vo vidieckych oblastiach, 2. FO a PO podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, 3. FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: súkromných vlastníkov a ich združení, obcí, cirkvi a ich združení, FO a PO podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb

Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 88.888,88 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 222.222,22 EUR

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 45%

Alokovaná výška finačných príspevkov na výzvu: 150.000, - EUR

 

Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

Kollárova 318 ( budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Na stiahnutie:

Výzva

Prílohy


VÝZVA MAS_012/7.4/5 - uzavretá

Opatrenie PRV č. 7.4: Podpora na investície do vytvárania, zlešpovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy: 13. 09. 2021

Dátum uzavretia výzvy: 09. 12. 2021

Oprávnení žiadatelia: obce, združenia obcí

Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt:  11.111,11 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 29.555,55 EUR

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 90%


Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

Kollárova 318 ( budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Na stiahnutie:

Výzva

Prílohy

 

VÝZVA MAS_012/4.2/4 - uzavretá

Opatrenie PRV č. 4.2: Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy: 03.08.2021

Dátum uzavretia výzvy: 13.10. 2021

Oprávnení žiadatelia: 1.FO a PO podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodráskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby ( s výnimkou rybích produktov) v rámci celého rozsahu činností, 2. FO a PO podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby  ako aj spracovanie vlastnej produkcie

Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt:  70.000 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 200.000 EUR

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 50%


Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

Kollárova 318 ( budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Na stiahnutie:

Výzva

Prílohy

 

VÝZVA MAS_012/7.4/4 - uzavretá

Opatrenie PRV č. 7.4: Podpora na investície do vytvárania, zlešpovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)


Dátum vyhlásenia výzvy: 03.08.2021

Dátum uzavretia výzvy:  27.10. 2021

Oprávnení žiadatelia:  združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)  z územia MAS Partnerstva pre Horné Záhorie o. z.

Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt:    5 263,15 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 22 105,26 EUR

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 95 %

 

Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

Kollárova 318 ( budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Na stiahnutie:

Výzva

Prílohy

 

VÝZVA MAS_012/4.2/3 - uzavretá

Opatrenie PRV č. 4.2: Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy: 22.06. 2019

Dátum uzavretia výzvy: 29.10. 2020

Oprávnení žiadatelia: 1.FO a PO podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodráskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby ( s výnimkou rybích produktov) v rámci celého rozsahu činností, 2. FO a PO podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby  ako aj spracovanie vlastnej produkcie

Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt:  70.000 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 200.000 EUR

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 50%


Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

Kollárova 318 ( budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Na stiahnutie:

Aktualizácia výzvy MAS_012/4.2/3 platná od 5.10.2020

Aktualizácia  výzvy MAS_012/4.2./3 platná od 14.9.2020

Výzva MAS_012/4.2/3

Prílohy


 

VÝZVA MAS_012/7.4/3 - uzavretá

Opatrenie PRV č. 7.4: Podpora na investície do vytvárania, zlešpovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)


Dátum vyhlásenia výzvy: 29.05.2020

Dátum uzavretia výzvy:  29.10. 2020

Oprávnení žiadatelia:  združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)  z územia MAS Partnerstva pre Horné Záhorie o. z.

Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt:    5 263,15 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 22 105,26 EUR

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 95 %

 

Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

Kollárova 318 ( budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Na stiahnutie:

Aktualizácia výzvy MAS_012/7.4/3 platná od 5.10.2020

Aktualizácia výzvy MAS_012/7.4/3 platná od 14. 09.2020

Aktualizácia výzvy MAS_012/7.4/3  platná od 10.8.2020

Výzva

Prílohy

 

VÝZVA MAS_012/6.4/2 - uzavretá

Opatrenie PRV č. 6.4: Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy: 10.10. 2019

Dátum uzavretia výzvy: 30.06. 2020

Oprávnení žiadatelia: 1.mikro a malé podniky vo vidieckych oblastiach, 2. FO a PO podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, 3. FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: súkromných vlastníkov a ich združení, obcí, cirkvi a ich združení, FO a PO podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb

Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 88.888,88 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 222.222,22 EUR

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 45%


Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

Kollárova 318 ( budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Na stiahnutie:

Aktualizovaná verzia Výzvy MAS_012/6.4/2    (platná od 24.2.2020)

Vyzva

Prilohy

Žiadateľov upozorňujeme na aktualizovanú prílohu č. 13b - kritéria ekonomickej životaschopnosti (aktualizácia od 25.2.2020), formuláre prílohy č. 13b nájdete:

- Príloha č. 13b - kez mikroúčtovné jednotky

- Príloha č. 13b - kez jednoduché účtovníctvo

- Príloha č. 13b - kez podvojné účtovníctvo

 


VÝZVA MAS_012/4.2/2 - uzavretá

Opatrenie PRV č. 4.2: Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy: 30.08. 2019

Dátum uzavretia výzvy: 30.04. 2020

Oprávnení žiadatelia: 1.FO a PO podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodráskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby ( s výnimkou rybích produktov) v rámci celého rozsahu činností, 2. FO a PO podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby  ako aj spracovanie vlastnej produkcie

Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt:  70.000 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 200.000 EUR

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 50%


Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

Kollárova 318 ( budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Na stiahnutie:

Aktualizovaná verzia Výzvy MAS_012/4.2/2  (platná od 24.2.2020)

Výzva

Prílohy

Žiadateľov upozorňujeme na aktualizovanú prílohu č. 13b - kritéria ekonomickej životaschopnosti (aktualizácia od 25.2.2020), formuláre prílohy č. 13b nájdete:

- Príloha č. 13b - kez mikroúčtovné jednotky

- Príloha č. 13b - kez jednoduché účtovníctvo

- Príloha č. 13b - kez podvojné účtovníctvo

 

 

 

VÝZVA MAS_012/7.4/2 - uzavretá

Opatrenie PRV č. 7.4: Podpora na investície do vytvárania, zlešpovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 15.7. 2019

Dátum uzavretia výzvy: 19.12. 2019

Oprávnení žiadatelia: samospráva, záujmové združenie právnických osôb

Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt:  11.111,11 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 29.555,55 EUR

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 90% (10% je minimálne spolufinancovaie žiadateľa) - pre prijímateľov samosprávy


Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

Kollárova 318 ( budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Na stiahnutie:

Výzva

PrílohyVÝZVA MAS_012/7.2/2 - uzavretá

Opatrenie PRV č 7.2: Podpora na investície do vybavenia, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúry malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 13.06.2019

Dátum uzavretia výzvy: 28.11.2019

Oprávnení žiadatelia: samosprávy, záujmové združenia právnických osôb

Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 16.666,66 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt: 29.555,55 EUR

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 90% (10% je minimálne spolufinancovaie žiadateľa)

 

Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

Kollárova 318 ( budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany


Na stiahnutie:

Výzva

Prílohy