Hlavná stránka >> Naše projekty >> Projekt: Partnerstvo pre Horné Záhorie - Chod MAS III a animácie
Projekt: Partnerstvo pre Horné Záhorie - Chod MAS III a animácie

 

 

Projekt: Partnerstvo pre Horné Záhorie - Chod MAS III a animácie

kód výzvy: 27/PRV/2018

Operačný program: PRV 2014-2022

Prioritná os: 19. Podpora miestneho rozvoja iniciatívy LEADER vedeného komunitou

Podopatrenie: 19.2  Popdora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

COV: 164.473,63 EUR

 

Stručný popis projektu:

Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. (MAS)  je navrhnutá na implementáciu  od 2018 do 2025. Stratégia CLLD má definované svoje ciele, opatrenia a výsledky, ktoré je potrebné dosiahnuť. Bez zabezpečenia odborného a technického riadenia implementácie Stratégie CLLD, bez efektívnych animačných aktivít v území, ktoré budú zamerané na oživovanie územia a propagovanie výsledkov implementácie Stratégie CLLD nebude možné naplniť ciele stanovené v Stratégii CLLD. Predkladaný projekt sa týka hlavných aktivít a to:

• Aktivity spojené s riadením uskutočňovania stratégie CLLD,

• Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním Stratégie CLLD

Publicita