Logo

Budovanie a vznik MAS

Čo je MAS?

Miestna akčná skupina (skrátene MAS, v angl. LAG) je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území. MAS, zdržujúca množstvo skúsených ľudí a inštitúcií, si spracuje a následne realizuje stratégiu rozvoja na základe princípov prístupu LEADER. Realizácia stratégie spočíva predovšetkým v rozhodovaní o podpore projektov miestnych subjektov, vrátane ich monitorovania a v realizácii spoločných rozvojových projektov a programov.

V podmienkach SR sa miestnou akčnou skupinou môžu stať občianske združenia, ktoré budú na základe hodnotenia stratégií rozvoja vybraté Ministerstvom pôdohospodárstva SR a bude im udelený Štatút MAS. Týmto rozhodnutím získajú zároveň finančnú podporu na realizáciu svojej stratégie.

Každá miesta akčná skupina musí spĺňať nasledovné podmienky týkajúce sa partnerstva, územia pôsobnosti a stratégie rozvoja

Budovanie a činnosť MAS

Verejno-súkromné Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. bolo založené v roku 2007 registráciou občianskeho združenia (podľa Zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Z.z.) na Ministerstve vnútra SR.

Zástupcovia miest a obcí Kátov, Holíč, Kopčany, Gbely, Brodské, Petrova Ves, Letničie, Smolinské, Unín, Radimov, Vrádište, Mokrý Háj, Prietržka, Trnovec, Popudinské Močidľany, Dubovce, Radošovce, Chropov, Koválovec, Oreské, Lopašov vrátane niektorých neziskových organizácií, podnikateľských subjektov a občanov zo spomenutých obcí a miest združili za cieľom rozvoja regiónu prostredníctvom realizácie spoločnej stratégie rozvoja územia.

Budovanie MAS Partnerstva pre Horné Záhorie o. z.

V januári 2007 prebehlo informačné stretnutie na stretnutí klubu starostov skalického okresu, na ktorom zástupcovia samosprávy boli informovaný o prístupe LEADER a o Programe rozvoja vidieka 2007-2013. V roku 2007 prebehlo ďalších 5 verejno-informačných stretnutí so zástupcami samosprávy a zástupcami neziskového sektora s cieľom animácie územia pre vytvorenie verejno-súkromného partnerstva. Kládol sa dôraz, aby územie vytvorili koherentný celok, a aby vo verejno-súkromnom partnerstve boli zastúpené aktívne organizácie neziskového sektora v území a zastúpenie podnikateľov, ktorí mali záujem pracovať v partnerstve. Iniciátorom týchto aktivít bola Regionálna rozvojová agentúra Skalica.

V auguste 2007 sa Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. zúčastnilo veľtrhu Agrokomplex Nitra.

Na prelome rokov 2007 a 2008 sa realizoval grant TTSK pre prístup LEADER s názvom „Príprava nových mikroregiónov Trnavského samosprávneho kraja na integrovaný rozvoj vidieka a na získanie nenávratnej finančnej pomoci pre spracovanie rozvojových stratégií mikroregiónov a prípravu miestnych a odborných kapacít“ – prístup LEADER.

V roku 2008 sa Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. zúčastnilo medzinárodného veľtrhu CR ITF Slovakiatour Bratislava 2008 v spoločnom stánku s TTSK.

Rok 2009 bol rokom oživovanie partnerstva.

Realizoval sa projekt „Príprava na integrovaný rozvoj územia Horného Záhoria“, opatrenie 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia, Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, ktorým sa pripravil dokument integrovanej stratégie rozvoja územia ako podklad pre získanie finančnej dotácie na podporu MAS pre opatrenie 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia a 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny.

Prístupom „zdola nahor„ sa zisťovali informácie o území a to formou dotazníkového prieskumu, verejných stretnutí na obciach a regionálnych stretnutí. Počas 7 mesiacov tvrdej práce v území Partnerstva pre Horné Záhorie o. z. v úzkej spolupráci s verejnosťou bol spracovaný plán rozvoja územia – Integrovaná stratégia rozvoja územia. Viac informácií o projekte v časti Programy/Naše projekty.

Činnosť MAS v rokoch 2014-2020

V novembri 2017 boli schválené stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre 87 Miestnych akčných skupín vrátane MAS Partnerstva pre Horné Záhorie o. z. schválené MAS budú môcť v nasledujúcich rokoch čerpať podporu v rámci CLLD – Community Led Local Development, v preklade „Miestny rozvoj vedený komunitou“, ktorý je nástrojom na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho územia je založený na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER. Pri tvorbe našej Stratégie miestneho rozvoja sa preto v roku 2016 konali stretnutia s obyvateľmi obcí, s podnikateľskými subjektami a predstaviteľmi samospráv, ktorých úlohou bolo načrtnúť prioritné oblasti vzhľadom na miestne potreby a možnosti.

MAS Partnerstvo Horné Záhorie o. z. má v súčasnosti 46 členov, z toho je  22 miest a obcí, 8 podnikateľov, a 16 z občianskeho sektora. Členom sa môže stať každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá má sídlo v území Horného Záhoria. Naším územím sú katastre všetkých obcí okresu Skalica plus obec Smolinské. Súhrnne žije v území 47 830 obyvateľov. MAS Partnerstvo Horné Záhorie o. z. vyhlasuje výzvy, prijíma a posudzuje žiadosti na realizáciu jednotlivých činností stratégie, navrhuje schválenie, alebo neschválenie žiadostí a predkladá žiadosti na konečné rozhodnutie riadiacemu orgánu, resp. Pôdohospodárskej platobnej agentúre v súlade so Systémom riadenia CLLD.

Prioritné oblasti

Počas podporného obdobia realizujeme projekty tak, ako ich máme naplánované, vytvárame pracovné miesta a zvyšujeme kvalitu života pre občanov aj podnikateľskú sféru v nasledovných oblastiach, pričom v rámci základnej alokácie, ktorú máme schválenú sa venujeme prioritám 1 – 4.

Priorita 1 Vzhľad a životné prostredie v obciach

Priorita 2 Služby v obciach a trávenie voľného času

Priorita 3 Podpora podnikania

Priorita 4 Cestovný ruch a dedičstvá

Priorita 5 Efektívna činnosť MAS