Logo

Štruktúra MAS

Organizačná schéma
Partnerstva pre Horné Záhorie o. z.

Orgány Partnerstva pre Horné Záhorie o. z.

Valné zhromaždenie 

Je najvyšším orgánom združenia, tvorené všetkými členmi združenia.

Vybrané úlohy a zodpovednosti valného zhromaždenia

 • Schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
 • Schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
 • Schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
 • Schvaľuje prijatie nových členov
 • Schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu

Správna rada

Je tvorená z 9 členov, rešpektujúc podmienku min. 50 % zástupcov zo súkromného a občianskeho sektora a max. 50 % zástupcov verejného sektora.

Vybrané úlohy a zodpovednosti rady združenia

 • Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia
 • Riadi/koordinuje a zodpovedá za vypracovanie a implementáciu integrovanej stratégie
 • Rozhoduje o vymenovaní, odvolaní členov výberovej komisie a schvaľuje jej štatút
 • Volí a odvoláva predsedu a podpredsedu občianskeho združenia
Výkonný orgán názovSprávna rada
Subjekty zastupujúce verejný sektor (v %)44 %
Subjekty zastupujúce súkromný sektor vrátane občianskeho sektora(v %)66 %
Celkový počet členov výkonného orgánu9
P. č.Meno, priezviskoFO/POSídlo/adresaSektor V/SNázov členaOblasť pôsobenia
1.Ing. Dušan DubeckýPO908 48 Kopčany, Kollárova 318VObec KopčanyPredseda
2.Milan HollýPO908 51 Holíč,Nám. mieru 5SRegión ZáhoriePodpredseda
3.Vladimír SmolinskýPO908 42 Smolinské 334VObec SmolinskéČlen správnej rady
4.Ing. Michal ČunderlíkPO909 01 Skalica, Nám.slobody 10VMesto SkalicaČlen správnej rady
5.Bc. Dávid SchillerPO908 65 Mokrý Háj 6VObec Mokrý HájČlen správnej rady
6.Zlata VaculkováFO908 44 Letničie 20SVaculkova, s.r.oČlen správnej rady
7.Štefan DulíkFO908 47 Radimov 208SŠtefan DulíkČlen správnej rady
8.Mgr. Ivona BolebruchováPO908 48 Kopčany, Sasinkova 355/13DSKopčianska lipkaČlen správnej rady
9.Stanislav BalážFO908 63 Radošovce 145SBS Acoustic, s.r.oČlen správnej rady

Predseda a podpredseda občianskeho združenia

Sú štatutárnymi orgánmi o.z.

Vybrané úlohy a zodpovednosti predsedu a podpredsedu

 • Vystupujú v mene MAS navonok
 • Podpisujú zmluvy
 • Predkladajú PPA Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
 • Zvoláva Správnu radu a predsedá jej
Názov subjektuFO/POSídlo/adresaSektor
V/S
Meno a priezviskoZodpovednosť a úlohy v orgáne
Obec KopčanyPO908 48 Kopčany, Kollárova 318VIng. Dušan DubeckýPredseda občianskeho združenia
Región ZáhoriePO908 51 Holíč, Nám. Mieru 5SMilan HollýPodpredseda občianskeho združenia

Kancelária

Je zriadená Správnou radou.

Vybrané úlohy a zodpovednosti kancelárie

 • Zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov
 • Manažovanie činnosti a realizácia úloh združenia

Na čele kancelárie je manažér menovaný Správnou radou. Kancelária pracuje na základe pracovného a organizačného poriadku schváleného Správnou radou.