Logo

Cestovní ruch v subregionech Slovácka

|

Projekt:Projekt Interreg V-A SR-ČR Fond mikroprojektov
Žiadateľ:Turistická asociace Slovácko, z. s., Hodonín
Cezhraničný partner:Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.

Popis projektu

Cieľom projektu je podrobne popísať a analyzovať turistický potenciál jednotlivých subregiónov juhomoravskej časti turistickej destinácie Slovácko s následným porovnaním a zhodnotením zistených disparít v súvislosti s ďalším rozvojom cestovného ruchu na Slovácku. Jednotlivé aktivity projektu budú prebiehať súbežne aj v najbližšom prihraničnom regióne Horné Záhorie.  

Aktivity projektu

  • Strategický dokument s analýzou
  • Verejné stretnutia  podnikateľov v cestovnom ruchu  a zástupcami obcí
  • Dotazníkový prieskum (zber dát) pre návštevníkov subregiónov a pre miestne obyvateľstvo
  • Brožúrka „Kudy přes hranice“