Logo

Partnerstvo pre Horné Záhorie – Chod MAS III a animácie

,

|

Projekt:Partnerstvo pre Horné Záhorie – Chod MAS III a animácie
Kód výzvy:27/PRV/2018
Operačný program:PRV 2014-2022
Prioritná os: 19. Podpora miestneho rozvoja iniciatívy LEADER vedeného komunitou
Podopatrenie:19.2  Popdora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
COV:164 473,63 €

Popis projektu

Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. je navrhnutá na implementáciu  od 2018 do 2025. Stratégia CLLD má definované svoje ciele, opatrenia a výsledky, ktoré je potrebné dosiahnuť. Bez zabezpečenia odborného a technického riadenia implementácie Stratégie CLLD, bez efektívnych animačných aktivít v území, ktoré budú zamerané na oživovanie územia a propagovanie výsledkov implementácie Stratégie CLLD nebude možné naplniť ciele stanovené v Stratégii CLLD. Predkladaný projekt sa týka hlavných aktivít a to:

  • Aktivity spojené s riadením uskutočňovania stratégie CLLD

• Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním Stratégie CLLD

Publicita