Logo

Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. sa pripravuje na rozvoj svojho územia

V novom programovom období 2014 – 2020 Slovenská republika vyčlenila z Európskeho poľnohospodárskeho fondu a Európskeho regionálneho rozvojového fondu financie na rozvoj vidieckych území. Tieto vidiecke územia budú podporené cez finančný nástroj CLLD – miestny rozvoj riadený komunitou (z minulosti známy pod názvom LEADER). Vidiecke územia musia spĺňať konkrétne kritéria, musia mať založené občianske združenie, ktoré bude plánovať a spravovať tento rozvoj. Rozvoj bude riadený cez zostavenú miestnu stratégiu rozvoja, v ktorej je dôležité zohľadniť  názory aktívnych obyvateľov daného územia. Na poskytnutie financií pre rozvoj konkrétneho vidieckeho územia nebude automatický nárok, ale občianske združenie spravujúce toto územie musí zostaviť  miestnu stratégiu rozvoja územia, v ktorej bude mať definované ciele rozvoja a opatrenia, cez ktoré chce tieto ciele naplniť a zadefinovaný mechanizmus financovania. Následne cez vyhlásenú výzvu Ministerstva pôdohospodárstva podá žiadosť o financovanie tejto stratégie, v rámci ktorej v hodnotiacom procese ministerstvo vyberie úspešných žiadateľov. Slovenská republika deklarovala, že podporí v novom programovom období 50 vidieckych území cez nástroj CLLD. Úspešné občianske združenia budú mať možnosť získať minimálne 2,8 mil. EUR na financovanie malých projektov v území  a po splnení určitých štatistických kritérií plus   900 tis. EUR. V súčasnosti chceme využiť šancu na získanie finančných prostriedkov pre rozvoj nášho územia a opätovne žiadať o podporu našej miestnej stratégie. Keďže sa zmenili podmienky zostavenia tejto miestnej stratégie a od prvotnej stratégie uplynulo určité obdobie rozvoja v každej členskej obci a meste, je nevyhnutné, aby sme ju zaktualizovali a doplnili nové skutočnosti a podnety na rozvoj nášho územia. Taktiež sa zmenila metodika zostavenia miestnej stratégie, preto je nevyhnutná aktualizácia aj po odbornej stránke.

Na to aby sme získali nevyhnutné informácie o potrebách v území, je potrebné, aby sme o týchto záležitostiach diskutovali  na úrovni jednotlivých členských obcí a miest a tiež na úrovni regionálnej – celého nášho územia, ktoré pozostáva zo všetkých miest a obcí okresu Skalica a obce Smolinské. Tieto obce sa dobrovoľne združili do Partnerstva pre Horné Záhorie o.z. ešte v roku 2007. Okrem samospráv máme v združení socioekonomických členov, ide o neziskové organizácie, podnikateľov, či fyzické osoby, ktoré majú záujem niečo pre región robiť a spolupodieľať sa na zostavovaní miestnej rozvojovej stratégie.

Práce na zostavení miestnej rozvojovej stratégie budú prebiehať v mesiacoch október – november 2015. V jednotlivých obciach s pomocou obecných a mestských úradov začneme dotazníkovým prieskumom u miestneho obyvateľstva so zámerom získať  ich názory na potreby rozvoja obce. Budú to cenné informácie. Veríme, že vo všetkých členských obciach prispejú občania vyjadrením svojho názoru prostredníctvom vyplnenia dotazníka. O spôsobe distribúcie budeme včas informovať prostredníctvom dostupných médií v regióne.  Takto získané informácie budú slúžiť ako názorový podklad pre spracovanie rozvojových potrieb v území.

V ďalšom kroku prípravy stratégie budú zorganizované verejné stretnutia v každej členskej obci, kde si tieto problémy a potreby rozvoja prediskutujeme a vyselektujeme, ktoré podporné aktivity, či projekty by pomohli zlepšiť situáciu, či priniesli inovatívny rozvoj. Preto bude nevyhnutné, aby sa na stretnutí zúčastnili aktívni občania danej obce, zástupcovia miestnych organizácii, podnikatelia a ďalší, ktorým leží na srdci spoločný rozvoj ich obce a okolia. Nebudeme môcť  definovať zlepšenia pre všetky oblasti života v obci, ale v rozsahu možností získania financií z Programu rozvoja vidieka SR a Integrovaného regionálneho operačného programu.

Následne po získaní informácií z každej členskej obce bude stratégia zostavovaná pre celé definované územie.

Veríme, že obyvateľov nášho územia táto možnosť zaujme a neostanú ľahostajní k miestnemu rozvoju. Spoločným cieľom je získať podporu z finančného nástroja CLLD pre rozvojové projekty v našom území, ktoré by bolo možné podporiť a realizovať v období 2016-2020.

O ďalších krokoch v našej práci vás budeme priebežne informovať.

alt
alt
alt