Logo

Projekt 4 CYKLOREGIO úspešne ukončený

Vo februári 2010 bol ukončený projekt s názvom „4CYKLOREGIO“, v ktorom bolo Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. jedným z partnerov. Projekt sa realizoval  z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR. Vedúcim partnerom bolo Mesto Skalica, ostatní partneri: Dobrovolný svazek obcí – Obce pro Baťův kanál Hodonín, Mesto Gbely, DSO Mikroregion Strážnicko, Združenie obcí subregión Pod Bradlom, Strážnicko MAS o.s.

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie cezhraničnej spolupráce a dostupnosti dotknutých slovenských a českých prihraničných regiónov a ich turisticky atraktívnych oblastí,  výrazné zvýšenie cestovného ruchu v zúčastnených regiónoch.

Špecifickým cieľom projektu 4 CYKLOREGIO pre Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. bola efektívna propagácia cykloturistiky a ostatného cestovného ruchu v dotknutom území verejno-súkromného partnerstva, zvýšenie ekonomického významu cestovného ruchu prihraničných regiónov, udržanie, resp. posilnenie kultúrneho dedičstva týchto oblastí a podpora ekologickej formy cestovného ruchu a podpora trvaloudržateľného rozvoja cestovného ruchu.

Výstupom projektu 4Cykloregio pre Partnerstvo pre Horné Záhorie je vydanie cykloturistickej mapy s vyznačenými existujúcimi trasami, ktoré prechádzajú územím Partnerstva. Súčasne je v textovej časti mapy prezentovaný potenciál partnerstva pre túto formu cestovného ruchu.

Spomenutý je tiež terénny prieskum územia Partnerstva pre Horné Záhorie, ktorého  cieľom  bolo zdokumentovať a pripraviť riešenie pre vytvorenie bezpečných koridorov typu  Greenways vhodných pre nemotorovú prepravu a bezpečnú prepravu bicyklom.  Výstupom terénneho prieskumu je digitálna mapa územia spracovaná medodikou GIS doplnená  analytickou a návrhovou  časťou.

Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. bude pokračovať v rozvíjaní a budovaní tejto formy cestovného ruchu, ktorej výstupy budú slúžiť nielen turistom, ale najmä obyvateľom, ktorí žijú v tomto území s cieľom zlepšenia ich životných podmienok.