Logo

SCLLD

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local Development“) je nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho územia. Je založený na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER, doteraz využívanej len ako samostatná iniciatíva Európskej únie a neskôr ako súčasť programov rozvoja vidieka.

Zjednodušene — predstavitelia dotknutého regiónu / územia si určia vlastné rozvojové priority (stratégiu) a po schválení riadiacim orgánom si sami realizujú výber projektov.

Tento prístup je uskutočňovaný prostredníctvom stratégií miestneho rozvoja, stratégií CLLD, ktoré sú vypracované vzhľadom na miestne potreby a možnosti a zahrňujú inovatívne prvky viažuce sa na miestnu situáciu, vytváranie sietí a prípadnú spoluprácu. Predkladateľom a nositeľom stratégie CLLD je územne príslušné verejno-súkromné partnerstvo, ktoré po jej schválení príslušným orgánom nadobudne štatút Miestnej akčnej skupiny (MAS).

V programovom období 2014 – 2020 sa metóda LEADER rozširuje aj do iných operačných programov a iných fondov EÚ. V podmienkach SR sa CLLD bude využívať v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) prostredníctvom programu rozvoja vidieka (PRV SR) 2014 – 2020 a v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP).

Tvorba partnerstva a stratégie CLLD

Pri aktivizácii obyvateľstva regiónu Horné Záhorie o. z. v roku 2015 boli využité zručnosti a metodiky získané pri tvorbe stratégie z roku 2007. Celý proces koordinovala a vykonávala regionálna pracovná skupina zostavená z miestnych expertov, ktorí majú dostatočné odborné skúsenosti a disponovali miestnymi znalosťami.  Bol zrealizovaný dotazníkový prieskum a to formou terénneho dotazníkového prieskumu v obciach (všetky členské obce – 19). V členských mestách (3 členské mestá) prebiehal dotazníkový prieskum elektronickou formou. Prostredníctvom terénneho dotazníkového prieskumu bolo celkovo oslovených 14 % obyvateľov obcí v produktívnom a poproduktívnom veku, pričom návratnosť dotazníkov bola na úrovni 50,63 % oslovených respondentov. Nakoľko pri mestskom obyvateľstve sa z minulosti neosvedčil spôsob získavania názoru prostredníctvom terénnych dotazníkov, bol uskutočnený elektronický dotazníkový prieskum.  Obyvatelia boli aktivizovaní pre vyplnenie dotazníka formou informačných výziev v miestnom rozhlase, informácie na webovej stránke, cez sociálne siete a cez tlačené občasníky. Po vyhodnotení dotazníkového prieskumu sme následne získavali informácie do problémovej analýzy na stretnutiach  v obciach, celkom sa zrealizovalo 22 stretnutí na každej obci. V oboch prípadoch participatívneho zapájania obyvateľov do vecí verejných bola použitá metóda OPERA.

Regionálna pracovná skupina spracovala analýzu zdrojov územia s využitím štatistických údajov Štatistického úradu, Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny, údajov zo zdrojov regionálnych plánov a územných plánov obcí, údajov od obcí a z iných dostupných databáz a údajov. Na základe spracovania a vyhodnotenia analýzy územia Horného Záhoria, pracovná skupina vypracovala SWOT analýzu. Získané informácie z komunitných obecných stretnutí boli využité pri identifikácii potrieb územia, logického rámca a návrhu  pre strategický rámec rozvoja územia. Spracované informácie boli rozdiskutované na úrovni výkonného výboru, kde bol programovaný návrh vízie  a strategického cieľa, stanovenie priorít a špecifických cieľov stratégie CLLD. V ďalšom kroku pracovná skupina v zmysle Systému riadenia CLLD a metodického rámca pre spracovanie stratégie CLLD pripravila návrh strategického rámca  s podrobným špecifikovaním návrhu opatrení. Na základe takto pripravených podkladov sa pristúpilo k programovaniu finančného a monitorovacieho rámca stratégie CLLD. Programovanie prebiehalo na úrovni pracovnej skupiny a výkonného výboru, kde bola dôležitá účasť miestnych aktérov reprezentujúcich práve socio-ekonomický sektor. Na základe spripomienkovaného návrhu analytického rámca, strategického rámca, monitorovacieho rámca, pracovná skupina pripravila návrh uplatnenia vlastných hodnotiacich kritérií pre jednotlivé projekty. Takto vypracovaný a naprogramovaný návrh stratégie CLLD bol distribuovaný medzi členov o.z. na pripomienkovanie. Komplexný návrh stratégie CLLD po zapracovaní priebežných pripomienok stratégie CLLD bol viac krát  prezentovaný na regionálnych stretnutiach a následne po záverečných pripomienkach schválený na Valnom zhromaždení VSP 07. 12. 2015