Hlavná stránka
Školenie „ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020“

V dňoch 24.-25.9.2018 sa uskutočnilo odborné podujatie - školenie pre zástupcov MAS k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020. Naškolení sa zúčastili aj zamestnankyne MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

 
Pracovné stretnutie s predstaviteľmi TTSK

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj zorganizovala pracovné stretnutie s predstaviteľmi Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. júna 2018 v Trnave.

Jeho cieľom bola diskusia o možnostiach spolupráce TTSK a MAS trnavského kraja na princípe LEADER. Za našu MAS sa na stretnutí zúčastnili predseda združenia Ing. Dušan Dubecký  a manžérka združenia Ing. Dagmar Michaličková

Správa zo stretnutia tu

 
Prezentácia Partnerstva na kultúrnych slávnostiach mikroregiónu Šaštínsko

V nedeľu 17. júna 2018 sa konalo už tradčné podujatie susedného mikroregiónu Šaštínska, kde sa Partnerstvo pre Horné Záhorie taktiež každoročne prezentuje, buď prispením folklórnych telies z nášho regiónu do programu, alebo fyzicky prezentáciou nášho regiónu, jeho možností a predajom produktov regionálnej značky Záhorie. Tohto roku prezentovala náš región kolegynka Ing. Zuzana Juríčková, Phd.

 

 

 
ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ: Opatrenie 19.4 PRV SR
Dňa 01.06.2018 rozhodnutím PPA SR  bol Partnerstvu pre Horné Záhorie  schválený nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 19-Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, 19.4 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie sumu v objeme 37.500,- EUR na celé programové obdobie 2014-2020.
 
ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ -Projekt: Partnerstvo pre Horné Záhorie – chod MAS

19.04.2018 bol rozhodnutím RO IROP  schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 92.880,85EUR na chod Miestnej akčnej skupiny ( vybavenie kancelárie, prevádzkové náklady, mzdové výdavky), kód výzvy.IROP-PO5-SC511-2017-23, prioritná os 5. Miestny rozovj vedený komunitou, špecifický cieľ.5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

22.05.2018 bola podpísaná zmluva o nenávratný finančný príspevok.

 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »