Hlavná stránka
Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. sa pripravuje na rozvoj svojho územia

V novom programovom období 2014 – 2020 Slovenská republika vyčlenila z Európskeho poľnohospodárskeho fondu a Európskeho regionálneho rozvojového fondu financie na rozvoj vidieckych území. Tieto vidiecke územia budú podporené cez finančný nástroj CLLD – miestny rozvoj riadený komunitou (z minulosti známy pod názvom LEADER). Vidiecke územia musia spĺňať konkrétne kritéria, musia mať založené občianske združenie, ktoré bude plánovať a spravovať tento rozvoj. Rozvoj bude riadený cez zostavenú miestnu stratégiu rozvoja, v ktorej je dôležité zohľadniť  názory aktívnych obyvateľov daného územia. Na poskytnutie financií pre rozvoj konkrétneho vidieckeho územia nebude automatický nárok, ale občianske združenie spravujúce toto územie musí zostaviť  miestnu stratégiu rozvoja územia, v ktorej bude mať definované ciele rozvoja a opatrenia, cez ktoré chce tieto ciele naplniť a zadefinovaný mechanizmus financovania. Následne cez vyhlásenú výzvu Ministerstva pôdohospodárstva podá žiadosť o financovanie tejto stratégie, v rámci ktorej v hodnotiacom procese ministerstvo vyberie úspešných žiadateľov. Slovenská republika deklarovala, že podporí v novom programovom období 50 vidieckych území cez nástroj CLLD. Úspešné občianske združenia budú mať možnosť získať minimálne 2,8 mil. EUR na financovanie malých projektov v území  a po splnení určitých štatistických kritérií plus   900 tis. EUR.

 

Ďalšie informácie...
 
Skalická vinárska cesta zaradená ako 11. okruh Moravských vinařských stezek

V rámci projektu Za sousedy na kole, financovaného z Fondu mikroprojektov, Operačného programu cezhraničnej spolupráce SK - ČR, bola vytvorená Štúdia značenia Skalickej vinárskej cesty, ako 11. okruhu Moravských vinařských stezek. Realizátorom projektu bolo Partnerství o.p.s., partnerom projektu Partnerstvo pre Horné Záhorie.

Cieľom a úlohou štúdie je pevné stanovenie cyklo koridu Skalická vinárska cesta s ohľadom na plánovanie nemotorovej dopravy a riešenie trvalo udržateľnej mobility v dotknutých mestách a obciach.

  • Ujasnenie vedenia  cyklotrasy Skalická vinárska cesta (30 km). Dojednanie prejazdu trasy v obciach Skalica, Holíč, Kopčany, Trnovec, Prietržka, Vrádište.
  • Zadokumentovanie  metodikou GIS (tabuľa, terénny kódovník) cyklotrasy Skalická vinárska cesta. Spracovanie kompletnej analýzy (infraštruktúra, povrchy, bezpečnosť).
  • Vypracovanie štúdie značenia dopravným značením (zvislé aj vodorovné značenie). Vloženie finálneho návrhu trasy a lokalizácia navrhnutého značenia do on-line google máp MVS.

 

MVS Skalická vinárska cesta je ako jediná cezhraničná trasa zaradená do systému Moravské vinařské stezky čo je 1200 km dlhá a vyznačená sieť vinařských stezek tvorená okruhmi, ktoré prepája centrálna Moravská vinná stezka tiahnuca sa od Znojma až po Uherské Hradište.

Info o Skalickej vinárskej ceste: http://www.stezky.cz/Moravske-vinarske-stezky/Skalicka.aspx

Štúdia značenia Skalická vinárska cesta: http://stezky.cz/Ke-stazeni/Studie-znaceni-Skalicka-vinarska-cesta.aspx

 

Nová služba na webe Moravský vinárskych steziek - zdieľanie cestovateľských skúseností z vinárskych steziek nájdete tu: http://vinarske.stezky.cz/Zapisky/Zapisky-z-cest.aspx


publicita_FMP_SK_R

MIlan Hollý, podpredseda o.z.

 
Seminár Obnova a značenie vinárskych trás

Pozývame priaznivcov cykloturistiky na odborný seminár týkajúci sa obnovy a údržby vinárskych trás, ktorý sa koná v rámci cezhraničného projektu s názvom " Za sousedy na kole". projekt je financovaný z Fondu mikroprojektov OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR. Viac informácií v pozvánke.

publicita_FMP_SK_R

 
Partnerstvo pre Horné Záhorie, o.z. spolu s miestnou akčnou skupinou MAS Podhoran o.z. intenzívne pracujú na zavedení regionálneho značenia „ Regionálny produkt Záhorie“

Projekt Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria odštartoval spoločnou konferenciou, ktorá sa konala v Radošovciach a jej cieľom bolo informovať o podstate regionálneho značenia produktov v regiónoch Záhoria a Kopaníc. V máji bola pre prvých záujemcov aj z nášho regiónu zorganizovaná odborná exkurzia na Severnú Moravu za výrobcami-držiteľmi regionálnej značky „Moravské Kravařsko“. Účastníci zo Záhoria a Kopaničiarskeho regiónu tak mohli vidieť, ako získanie certifikátu pomohlo jednotlivým producentom, resp. poskytovateľom služieb v predaji ich produktu, či v rozvoji ich podnikania. Dňa 2. júla sa od 15.00 hod v Prietrži uskutoční spoločný seminár k definovaniu kritérií pre udeľovanie značky regionálneho produktu. Nositeľom značky musí byť výrobca, ktorý je pevne spätý s regiónom tým, že tam býva, alebo má prevádzku. Pri výrobe produktu musí ísť o vysoký podiel ručnej práce, tradičných receptúr a adekvátne využívanie miestnych zdrojov – teda čo najmenší dovoz používaných surovín, ak sa dajú využiť miestne možnosti. Hlavným prínosom je vytvorenie trvalej väzby medzi miestnymi výrobcami a obyvateľmi a návštevníkmi regiónu, ktorá bude garantovať autentickosť a kvalitu. Označenie regionálny produkt môže byť udelené remeselníkom (výrobky z dreva, kovu, kože, keramiky, ale aj upomienkových predmetov, krojov či šperkov), výrobcom potravín (pekárom, mäsiarom, včelárom, spracovateľom ovocia a pod.) a poskytovateľom služieb pre cestovný ruch (penziónom, reštauráciám s tradičným menu atď.). Aktuálne informácie sú zverejňované na webstránkach: www.mas-hornezahorie.sk a www.maspodhoran.webnode.sk

Záujemcovia sa s prezentáciou regionálnej značky môžu stretnúť aj na tradičných kultúrnych podujatiach v regióne až do konca októbra 2014 pod názvom „Vidiecke tržnice“. Koncom roka organizátori predpokladajú udelenie prvých certifikátov a vydanie katalógov, ktorými budú propagovať miestne výrobky a služby označené regionálnou značkou, ale najmä ich nositeľov tak, aby došlo k zvýšeniu kvality služieb pre život a cestovný ruch, ale aj k lepšej sebestačnosti a zamestnanosti v regióne.

autor: Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

 
Projekt: Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria

O projekte

V roku 2013 reagovali tri verejno-súkromné partnerstvá na výzvu na projekty spolupráce z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a spracovali projekt s názvom „Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria“. Jeho cieľom je zviditeľniť miestnych ľudí v regiónoch, ktorí sa venujú tradičným remeslám alebo vyrábajú produkty zachovanými tradičnými výrobnými postupmi, ktoré šetria prírodné zdroje a životné prostredie. Tiež chceme dosiahnuť zvýšenie predajnosti ich produktov i služieb vznikajúcich v území a podporiť zamestnanosť. Hlavným a koordinačným partnerom je Miestna akčná skupina - Kopaničiarky región, so sídlom v Myjave. Partnermi sú Miestna akčná skupina Podhoran, so sídlom v Plaveckom Petri a verejno-súkromné partnerstvo Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z., so sídlom v Kopčanoch.

Kopaničiarsky región a Záhorie sú dva susedné regióny, ktoré majú časť spoločnej histórie (sa historicky prelínajú). Regióny v nedávnej minulosti patrili do spoločného okresu Senica. V súčasnosti MAS Podhoran a KR – MAS sa významne podieľajú na rozvoji a aktivizácii vidieka vo svojich územiach. To je dôvod prečo sa zástupcovia oboch MAS rozhodli spolupracovať na spoločnom projekte – na zavedení regionálnej značky. Keďže aktivity oboch miestnych akčných skupín sa sústredia na vymedzené územia MAS – KR a MAS Podhoran, je tu snaha rozšíriť uplatnenie regionálnej značky Záhoria na širší región, preto do projektu bolo prizvané Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z., ktoré pokrýva územie okresu Skalica a vrátane obce Smolinské.

Kopaničiarsky región a Záhorie sú geograficky, etnograficky i geomorfologicky vcelku rozdielne, preto je logické, že každý z regiónov chce mať svoju značku kvality. Navyše značka Záhorie - regionálny produkt bola vytvorená v rámci pilotného projektu „Green Belt“ (2006-2008), kedy boli vytvorené i regionálne značky Malé Karpaty a Kysuce. Projektom chceme naň nadviazať a oživiť počiatočnú iniciatívu mimovládnej organizácie REC Slovensko. Projekt ďalej rieši vytvorenie značky Kopanice – regionálny produkt.


Regionálna značka je určená najmä miestnym výrobcom tradičných predmetov a potravín, remeselníkom, pestovateľom plodín typických pre tieto regióny ako aj majiteľom resp. prevádzkovateľom zariadení cestovného ruchu, ktorí ponúkajú tradičné špeciality, ubytovanie, či iné služby v tradičných objektoch. Ide o marketingový nástroj pre podporu predaja miestnych výrobkov a služieb a pre podporu prezentácie regiónov.

V rámci projektu bude vydaných množstvo propagačných materiálov za účelom propagácie držiteľov regionálnej značky, resp. propagácie ich produktov a služieb, ktoré budú spĺňať konkrétne kritériá regionálnej značky. Najdôležitejším bude Katalóg výrobcov a poskytovateľoch služieb. Ďalej bude zriadená webová stránka, kde budú informácie týkajúce sa systému fungovania regionálnej značky, o  možnostiach a podmienkach certifikácie (získanie certifikátu pre miestneho výrobcu alebo poskytovateľa služieb). K dispozícii budú rôzne formuláre a dokumenty, ďalej zoznam producentov z regiónu a osobitný priestor bude venovaný hlavne držiteľom certifikátu „Kopanice – regionálny produkt“.

Dôležitým výstupom projektu bude i Zriadenie izby ľudových tradícií, remesiel a regionálnych výrobkov. Budú v nej vystavené produkty, ktoré budú nositeľmi značky regionálny produkt z Kopaníc. Izba bude zriadená v rámci objektu kultúrneho domu Samka Dudíka na Myjave. V rámci projektu sa uskutoční množstvo aktivít a podujatí, prostredníctvom ktorých chceme potenciálnych nositeľov regionálnej značky Kopanice a Záhorie osloviť a vysvetliť systém fungovania regionálnej značky v iných regiónoch. Ďalej budú prebiehať tzv. vidiecke tržnice vo všetkých partnerských regiónoch. Celkovo sa ich uskutoční 6 na Záhorí a 6 na Kopaniciach. Cieľom organizovania týchto tržníc bude podporiť tradičné podujatia a spropagovať na nich ručnú výrobu remeselníkov i regionálnych producentov, miestny folklór a samozrejme i obe regionálne značky.

 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »