Hlavná stránka
Partnerstvo pre Horné Záhorie, o.z. spolu s miestnou akčnou skupinou MAS Podhoran o.z. intenzívne pracujú na zavedení regionálneho značenia „ Regionálny produkt Záhorie“

Projekt Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria odštartoval spoločnou konferenciou, ktorá sa konala v Radošovciach a jej cieľom bolo informovať o podstate regionálneho značenia produktov v regiónoch Záhoria a Kopaníc. V máji bola pre prvých záujemcov aj z nášho regiónu zorganizovaná odborná exkurzia na Severnú Moravu za výrobcami-držiteľmi regionálnej značky „Moravské Kravařsko“. Účastníci zo Záhoria a Kopaničiarskeho regiónu tak mohli vidieť, ako získanie certifikátu pomohlo jednotlivým producentom, resp. poskytovateľom služieb v predaji ich produktu, či v rozvoji ich podnikania. Dňa 2. júla sa od 15.00 hod v Prietrži uskutoční spoločný seminár k definovaniu kritérií pre udeľovanie značky regionálneho produktu. Nositeľom značky musí byť výrobca, ktorý je pevne spätý s regiónom tým, že tam býva, alebo má prevádzku. Pri výrobe produktu musí ísť o vysoký podiel ručnej práce, tradičných receptúr a adekvátne využívanie miestnych zdrojov – teda čo najmenší dovoz používaných surovín, ak sa dajú využiť miestne možnosti. Hlavným prínosom je vytvorenie trvalej väzby medzi miestnymi výrobcami a obyvateľmi a návštevníkmi regiónu, ktorá bude garantovať autentickosť a kvalitu. Označenie regionálny produkt môže byť udelené remeselníkom (výrobky z dreva, kovu, kože, keramiky, ale aj upomienkových predmetov, krojov či šperkov), výrobcom potravín (pekárom, mäsiarom, včelárom, spracovateľom ovocia a pod.) a poskytovateľom služieb pre cestovný ruch (penziónom, reštauráciám s tradičným menu atď.). Aktuálne informácie sú zverejňované na webstránkach: www.mas-hornezahorie.sk a www.maspodhoran.webnode.sk

Záujemcovia sa s prezentáciou regionálnej značky môžu stretnúť aj na tradičných kultúrnych podujatiach v regióne až do konca októbra 2014 pod názvom „Vidiecke tržnice“. Koncom roka organizátori predpokladajú udelenie prvých certifikátov a vydanie katalógov, ktorými budú propagovať miestne výrobky a služby označené regionálnou značkou, ale najmä ich nositeľov tak, aby došlo k zvýšeniu kvality služieb pre život a cestovný ruch, ale aj k lepšej sebestačnosti a zamestnanosti v regióne.

autor: Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

 
Projekt: Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria

O projekte

V roku 2013 reagovali tri verejno-súkromné partnerstvá na výzvu na projekty spolupráce z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a spracovali projekt s názvom „Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria“. Jeho cieľom je zviditeľniť miestnych ľudí v regiónoch, ktorí sa venujú tradičným remeslám alebo vyrábajú produkty zachovanými tradičnými výrobnými postupmi, ktoré šetria prírodné zdroje a životné prostredie. Tiež chceme dosiahnuť zvýšenie predajnosti ich produktov i služieb vznikajúcich v území a podporiť zamestnanosť. Hlavným a koordinačným partnerom je Miestna akčná skupina - Kopaničiarky región, so sídlom v Myjave. Partnermi sú Miestna akčná skupina Podhoran, so sídlom v Plaveckom Petri a verejno-súkromné partnerstvo Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z., so sídlom v Kopčanoch.

Kopaničiarsky región a Záhorie sú dva susedné regióny, ktoré majú časť spoločnej histórie (sa historicky prelínajú). Regióny v nedávnej minulosti patrili do spoločného okresu Senica. V súčasnosti MAS Podhoran a KR – MAS sa významne podieľajú na rozvoji a aktivizácii vidieka vo svojich územiach. To je dôvod prečo sa zástupcovia oboch MAS rozhodli spolupracovať na spoločnom projekte – na zavedení regionálnej značky. Keďže aktivity oboch miestnych akčných skupín sa sústredia na vymedzené územia MAS – KR a MAS Podhoran, je tu snaha rozšíriť uplatnenie regionálnej značky Záhoria na širší región, preto do projektu bolo prizvané Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z., ktoré pokrýva územie okresu Skalica a vrátane obce Smolinské.

Kopaničiarsky región a Záhorie sú geograficky, etnograficky i geomorfologicky vcelku rozdielne, preto je logické, že každý z regiónov chce mať svoju značku kvality. Navyše značka Záhorie - regionálny produkt bola vytvorená v rámci pilotného projektu „Green Belt“ (2006-2008), kedy boli vytvorené i regionálne značky Malé Karpaty a Kysuce. Projektom chceme naň nadviazať a oživiť počiatočnú iniciatívu mimovládnej organizácie REC Slovensko. Projekt ďalej rieši vytvorenie značky Kopanice – regionálny produkt.


Regionálna značka je určená najmä miestnym výrobcom tradičných predmetov a potravín, remeselníkom, pestovateľom plodín typických pre tieto regióny ako aj majiteľom resp. prevádzkovateľom zariadení cestovného ruchu, ktorí ponúkajú tradičné špeciality, ubytovanie, či iné služby v tradičných objektoch. Ide o marketingový nástroj pre podporu predaja miestnych výrobkov a služieb a pre podporu prezentácie regiónov.

V rámci projektu bude vydaných množstvo propagačných materiálov za účelom propagácie držiteľov regionálnej značky, resp. propagácie ich produktov a služieb, ktoré budú spĺňať konkrétne kritériá regionálnej značky. Najdôležitejším bude Katalóg výrobcov a poskytovateľoch služieb. Ďalej bude zriadená webová stránka, kde budú informácie týkajúce sa systému fungovania regionálnej značky, o  možnostiach a podmienkach certifikácie (získanie certifikátu pre miestneho výrobcu alebo poskytovateľa služieb). K dispozícii budú rôzne formuláre a dokumenty, ďalej zoznam producentov z regiónu a osobitný priestor bude venovaný hlavne držiteľom certifikátu „Kopanice – regionálny produkt“.

Dôležitým výstupom projektu bude i Zriadenie izby ľudových tradícií, remesiel a regionálnych výrobkov. Budú v nej vystavené produkty, ktoré budú nositeľmi značky regionálny produkt z Kopaníc. Izba bude zriadená v rámci objektu kultúrneho domu Samka Dudíka na Myjave. V rámci projektu sa uskutoční množstvo aktivít a podujatí, prostredníctvom ktorých chceme potenciálnych nositeľov regionálnej značky Kopanice a Záhorie osloviť a vysvetliť systém fungovania regionálnej značky v iných regiónoch. Ďalej budú prebiehať tzv. vidiecke tržnice vo všetkých partnerských regiónoch. Celkovo sa ich uskutoční 6 na Záhorí a 6 na Kopaniciach. Cieľom organizovania týchto tržníc bude podporiť tradičné podujatia a spropagovať na nich ručnú výrobu remeselníkov i regionálnych producentov, miestny folklór a samozrejme i obe regionálne značky.

 
Na kole kolem vinohradú - cezhraničná cyklojazda

Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. ako cezhraničný partner projektu: Na kole kolem vinohradú pozýva všetkých priaznivcov cyklistiky na cezhraničnú cyklojazdu po Skalickej vinárskej ceste, ktorá sa stala súčasťou Moravských vinaŕských stezek. Projekt je financovaný z Fondu mikroprojektú, realizátorom projektu je Partnerství o.p.s. Viac informácií v pozvánke tu .

publicita_FMP_SK_R

 
Na kole kolem vinohradú 1

Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. ako cezhraničný partner projektu: Na kole kolem vinohradú  Vás pozýva na ďalší seminár s názvom: Marketing vinárskych ciest. Organizátorom je Partnerství o.p.s., projekt je financovaný z Fondu mikroprojektú. Detaily o seminári - miesto konania, čas, presný program nájdu záujemci tu.

publicita_FMP_SK_R

 
Skalická vinárska cesta - cezhraničné podujatie jej otvorenia

Dňa 19.10.2013 sa uskutočnilo spoločné podujatie partnerov k otvoreniu vinárskej tematickej trasy pod názvom Skalická vinárska cesta. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia organizátora Partnerstva pre Horné Záhorie o.z., zástupcovia z Mikroregiónu Hodonínsko, zástupcovia Miestnej akčnej skupiny Strážnicko, zástupca Nadace Partnerství a nadšenci cyklistiky.


logo-skalickPodujatie bolo zorganizované ako tematická cyklojazda prezentujúca chotáre miest a obcí, cez ktoré Skalická vinárska cesta prechádza. Počas spoločného podujatia s účasťou moravských kolegov sme navštívili Kopčany s prehliadkou novootvorených múzeí v žrebčíne, obecné vlastivedné múzeum a hospodárske múzeum so zameraním na chov koní, ďalšou zástavkou podujatia bol Holíč, v ktorom sme mali možnosť uvidieť zahájenie podujatia Hubertova jazda, navštívili sme mestské múzeum a vínoteku na zámku. Ďalšími cieľmi spoločného podujatia boli obec Trnovec a priblíženie jeho histórie, vinárske chotáre obcí Prietržka a Vrádište, kde sme mali možnosť nahliadnuť do vinárskej búdy. V jednotlivých obciach nás privítali starostovia obcí, ktorí nám v krátkosti porozprávali o histórii, aktivitách obcí a o vinohradníckom a vinárskom živote v obciach. Poslednou zastávkou na našom spoločnom podujatí boli vinohrady v chotári mesta Skalica, kde prebiehalo podujatie Deň otvorených búd. Zavítali sme do jednej z otvorených búd, kde nám domáci vinár aj so svojou rodinou prezentoval pestovanie viniča a výrobu vína v podmienkach skalických búd. Počas celého podujatia účastníci mali možnosť zoznámiť sa s jednotlivými odrodami vín, ktoré sa v Skalickom vinohradníckom rajóne dorábajú a ktorými sa môžu vinári na Skalickej vinárskej ceste popýšiť.

 

Myšlienka vytvorenia Skalickej vinárskej cesty vznikla na pôde Partnerstva pre Horné Záhorie o.z. v spolupráci s Nadace Partnerství, kedy sme s úspešným produktom cestovného ruchu Moravské vinářske stezky chceli prepojiť aj naše územie Skalického vinohradníckeho rajónu. Vytvorili sme okružnú trasu po chotároch obcí Kopčany, Holíč, Tvrnovec, Prietržka, Vrádište, Skalica, ktorá ponúka nielen vinársku tematiku ale aj ďalšie kultúrne a prírodné zaujímavosti pre turistov.

Skalická vinárska cesta plynule nadväzuje na Mikroregión Hodonínsko, ktorým prechádza Moravská vinárska stezka Podluží a na územie Miestnej akčnej skupiny Strážnicko, ktorej územím prechádza Strážnická vinárska stezka.

Celé úsilie vytvorenia samostatného okruhu vinárskej cesty s nadviazaním na sieť Moravských vinárskych steziek vyústili do realizácie projektu pod názvom: Skalická vinárska cesta – prepájame vinohradnícke regióny, ktorého garantom je Nadace Partnersví a partnermi projektu: Mikroregión Hodnínsko, MAS Strážnicko a Mesto Skalica. Projekt je realizovaný z OP cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika, Fond mikroprojektov. V rámci projektu sme zrealizovali osadenie odpočinkových miest s informačnými plochami po celej trase Skalickej vinárskej cesty. Pre prilákanie turistov zo susedných regiónov boli osadené odpočinkové miesta v blízkosti hraníc medzi Holíčom a Hodonínom, medzi Skalickou a Sudoměřicami. Na týchto odpočinkových miestach informujeme jednak o Skalickej vinárskej ceste ale tiež o moravských vinárskych cestách Podluží a Strážnickej. Ďalšie odpočinkové miesta s informačnými tabuľami boli osadené v Kopčanoch, Holíči, Trnovici, Prietržke, Vrádišti a Skalici. Ďalej bolo zrealizované spoločné podujatie otvorenia vinárskej cesty ako turistického produktu a budú vydané informačno-propagačné materiály.

Touto aktivitou sme územie Skalického vinohradníckeho rajónu zaradili do systému turistických vinárskych oblastí na pomedzí rieky Moravy.

Za pomoc a prezentácie počas spoločného cyklistického podujatia ďakujeme všetkým zúčastneným.

DSC_0351_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viac fotografií nájdete tu

Organizačný tím Partnerstva pre Horné Záhorie o.z.


Táto aktivita bola realizovaná v rámci projektu s názvom Skalická vinárska cesta - prepájame vinohradnícke regióny, ktorý je finančne podporený z  OP Cezhraničná spolupráca SR/ČR - Fond mikroprojektov SK/FMP/09/26

logo_eu_1 logo_eu_2


 
« ZačiatokPredch11121314151617181920ĎalejKoniec »