Hlavná stránka
Skalická vinárska cesta zaradená ako 11. okruh Moravských vinařských stezek

V rámci projektu Za sousedy na kole, financovaného z Fondu mikroprojektov, Operačného programu cezhraničnej spolupráce SK - ČR, bola vytvorená Štúdia značenia Skalickej vinárskej cesty, ako 11. okruhu Moravských vinařských stezek. Realizátorom projektu bolo Partnerství o.p.s., partnerom projektu Partnerstvo pre Horné Záhorie.

Cieľom a úlohou štúdie je pevné stanovenie cyklo koridu Skalická vinárska cesta s ohľadom na plánovanie nemotorovej dopravy a riešenie trvalo udržateľnej mobility v dotknutých mestách a obciach.

  • Ujasnenie vedenia  cyklotrasy Skalická vinárska cesta (30 km). Dojednanie prejazdu trasy v obciach Skalica, Holíč, Kopčany, Trnovec, Prietržka, Vrádište.
  • Zadokumentovanie  metodikou GIS (tabuľa, terénny kódovník) cyklotrasy Skalická vinárska cesta. Spracovanie kompletnej analýzy (infraštruktúra, povrchy, bezpečnosť).
  • Vypracovanie štúdie značenia dopravným značením (zvislé aj vodorovné značenie). Vloženie finálneho návrhu trasy a lokalizácia navrhnutého značenia do on-line google máp MVS.

 

MVS Skalická vinárska cesta je ako jediná cezhraničná trasa zaradená do systému Moravské vinařské stezky čo je 1200 km dlhá a vyznačená sieť vinařských stezek tvorená okruhmi, ktoré prepája centrálna Moravská vinná stezka tiahnuca sa od Znojma až po Uherské Hradište.

Info o Skalickej vinárskej ceste: http://www.stezky.cz/Moravske-vinarske-stezky/Skalicka.aspx

Štúdia značenia Skalická vinárska cesta: http://stezky.cz/Ke-stazeni/Studie-znaceni-Skalicka-vinarska-cesta.aspx

 

Nová služba na webe Moravský vinárskych steziek - zdieľanie cestovateľských skúseností z vinárskych steziek nájdete tu: http://vinarske.stezky.cz/Zapisky/Zapisky-z-cest.aspx


publicita_FMP_SK_R

MIlan Hollý, podpredseda o.z.

 
Seminár Obnova a značenie vinárskych trás

Pozývame priaznivcov cykloturistiky na odborný seminár týkajúci sa obnovy a údržby vinárskych trás, ktorý sa koná v rámci cezhraničného projektu s názvom " Za sousedy na kole". projekt je financovaný z Fondu mikroprojektov OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR. Viac informácií v pozvánke.

publicita_FMP_SK_R

 
Partnerstvo pre Horné Záhorie, o.z. spolu s miestnou akčnou skupinou MAS Podhoran o.z. intenzívne pracujú na zavedení regionálneho značenia „ Regionálny produkt Záhorie“

Projekt Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria odštartoval spoločnou konferenciou, ktorá sa konala v Radošovciach a jej cieľom bolo informovať o podstate regionálneho značenia produktov v regiónoch Záhoria a Kopaníc. V máji bola pre prvých záujemcov aj z nášho regiónu zorganizovaná odborná exkurzia na Severnú Moravu za výrobcami-držiteľmi regionálnej značky „Moravské Kravařsko“. Účastníci zo Záhoria a Kopaničiarskeho regiónu tak mohli vidieť, ako získanie certifikátu pomohlo jednotlivým producentom, resp. poskytovateľom služieb v predaji ich produktu, či v rozvoji ich podnikania. Dňa 2. júla sa od 15.00 hod v Prietrži uskutoční spoločný seminár k definovaniu kritérií pre udeľovanie značky regionálneho produktu. Nositeľom značky musí byť výrobca, ktorý je pevne spätý s regiónom tým, že tam býva, alebo má prevádzku. Pri výrobe produktu musí ísť o vysoký podiel ručnej práce, tradičných receptúr a adekvátne využívanie miestnych zdrojov – teda čo najmenší dovoz používaných surovín, ak sa dajú využiť miestne možnosti. Hlavným prínosom je vytvorenie trvalej väzby medzi miestnymi výrobcami a obyvateľmi a návštevníkmi regiónu, ktorá bude garantovať autentickosť a kvalitu. Označenie regionálny produkt môže byť udelené remeselníkom (výrobky z dreva, kovu, kože, keramiky, ale aj upomienkových predmetov, krojov či šperkov), výrobcom potravín (pekárom, mäsiarom, včelárom, spracovateľom ovocia a pod.) a poskytovateľom služieb pre cestovný ruch (penziónom, reštauráciám s tradičným menu atď.). Aktuálne informácie sú zverejňované na webstránkach: www.mas-hornezahorie.sk a www.maspodhoran.webnode.sk

Záujemcovia sa s prezentáciou regionálnej značky môžu stretnúť aj na tradičných kultúrnych podujatiach v regióne až do konca októbra 2014 pod názvom „Vidiecke tržnice“. Koncom roka organizátori predpokladajú udelenie prvých certifikátov a vydanie katalógov, ktorými budú propagovať miestne výrobky a služby označené regionálnou značkou, ale najmä ich nositeľov tak, aby došlo k zvýšeniu kvality služieb pre život a cestovný ruch, ale aj k lepšej sebestačnosti a zamestnanosti v regióne.

autor: Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

 
Projekt: Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria

O projekte

V roku 2013 reagovali tri verejno-súkromné partnerstvá na výzvu na projekty spolupráce z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a spracovali projekt s názvom „Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria“. Jeho cieľom je zviditeľniť miestnych ľudí v regiónoch, ktorí sa venujú tradičným remeslám alebo vyrábajú produkty zachovanými tradičnými výrobnými postupmi, ktoré šetria prírodné zdroje a životné prostredie. Tiež chceme dosiahnuť zvýšenie predajnosti ich produktov i služieb vznikajúcich v území a podporiť zamestnanosť. Hlavným a koordinačným partnerom je Miestna akčná skupina - Kopaničiarky región, so sídlom v Myjave. Partnermi sú Miestna akčná skupina Podhoran, so sídlom v Plaveckom Petri a verejno-súkromné partnerstvo Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z., so sídlom v Kopčanoch.

Kopaničiarsky región a Záhorie sú dva susedné regióny, ktoré majú časť spoločnej histórie (sa historicky prelínajú). Regióny v nedávnej minulosti patrili do spoločného okresu Senica. V súčasnosti MAS Podhoran a KR – MAS sa významne podieľajú na rozvoji a aktivizácii vidieka vo svojich územiach. To je dôvod prečo sa zástupcovia oboch MAS rozhodli spolupracovať na spoločnom projekte – na zavedení regionálnej značky. Keďže aktivity oboch miestnych akčných skupín sa sústredia na vymedzené územia MAS – KR a MAS Podhoran, je tu snaha rozšíriť uplatnenie regionálnej značky Záhoria na širší región, preto do projektu bolo prizvané Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z., ktoré pokrýva územie okresu Skalica a vrátane obce Smolinské.

Kopaničiarsky región a Záhorie sú geograficky, etnograficky i geomorfologicky vcelku rozdielne, preto je logické, že každý z regiónov chce mať svoju značku kvality. Navyše značka Záhorie - regionálny produkt bola vytvorená v rámci pilotného projektu „Green Belt“ (2006-2008), kedy boli vytvorené i regionálne značky Malé Karpaty a Kysuce. Projektom chceme naň nadviazať a oživiť počiatočnú iniciatívu mimovládnej organizácie REC Slovensko. Projekt ďalej rieši vytvorenie značky Kopanice – regionálny produkt.


Regionálna značka je určená najmä miestnym výrobcom tradičných predmetov a potravín, remeselníkom, pestovateľom plodín typických pre tieto regióny ako aj majiteľom resp. prevádzkovateľom zariadení cestovného ruchu, ktorí ponúkajú tradičné špeciality, ubytovanie, či iné služby v tradičných objektoch. Ide o marketingový nástroj pre podporu predaja miestnych výrobkov a služieb a pre podporu prezentácie regiónov.

V rámci projektu bude vydaných množstvo propagačných materiálov za účelom propagácie držiteľov regionálnej značky, resp. propagácie ich produktov a služieb, ktoré budú spĺňať konkrétne kritériá regionálnej značky. Najdôležitejším bude Katalóg výrobcov a poskytovateľoch služieb. Ďalej bude zriadená webová stránka, kde budú informácie týkajúce sa systému fungovania regionálnej značky, o  možnostiach a podmienkach certifikácie (získanie certifikátu pre miestneho výrobcu alebo poskytovateľa služieb). K dispozícii budú rôzne formuláre a dokumenty, ďalej zoznam producentov z regiónu a osobitný priestor bude venovaný hlavne držiteľom certifikátu „Kopanice – regionálny produkt“.

Dôležitým výstupom projektu bude i Zriadenie izby ľudových tradícií, remesiel a regionálnych výrobkov. Budú v nej vystavené produkty, ktoré budú nositeľmi značky regionálny produkt z Kopaníc. Izba bude zriadená v rámci objektu kultúrneho domu Samka Dudíka na Myjave. V rámci projektu sa uskutoční množstvo aktivít a podujatí, prostredníctvom ktorých chceme potenciálnych nositeľov regionálnej značky Kopanice a Záhorie osloviť a vysvetliť systém fungovania regionálnej značky v iných regiónoch. Ďalej budú prebiehať tzv. vidiecke tržnice vo všetkých partnerských regiónoch. Celkovo sa ich uskutoční 6 na Záhorí a 6 na Kopaniciach. Cieľom organizovania týchto tržníc bude podporiť tradičné podujatia a spropagovať na nich ručnú výrobu remeselníkov i regionálnych producentov, miestny folklór a samozrejme i obe regionálne značky.

 
Na kole kolem vinohradú - cezhraničná cyklojazda

Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. ako cezhraničný partner projektu: Na kole kolem vinohradú pozýva všetkých priaznivcov cyklistiky na cezhraničnú cyklojazdu po Skalickej vinárskej ceste, ktorá sa stala súčasťou Moravských vinaŕských stezek. Projekt je financovaný z Fondu mikroprojektú, realizátorom projektu je Partnerství o.p.s. Viac informácií v pozvánke tu .

publicita_FMP_SK_R

 
« ZačiatokPredch11121314151617181920ĎalejKoniec »