Hlavná stránka
1. miesto pre Partnerstvo pre Horné Záhorie

Aktívna spolupráca obyvateľov Horného Záhoria na spracovaní Integrovanej stratégie rozvoja územia Partnerstva pre Horné Záhorie bola ocenená 1. miestom v  národnej súťaži " O ľuďoch s ľuďmi" - cena za podporu miestnej demokracie..viac

100_6818 100_6829

Informáciu pripravila RRA Skalica

 
Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR
krajinaProgram bol schválený Uznesením vlády SR č. 744 dňa 27.10.2010. Hlavným cieľom Programu je praktické etablovanie tretieho stupňa vodného plánovania na území obcí (lokálne vodné plánovanie) a uplatnenie integrovaného manažmentu vodných zdrojov (IMVZ) v praxi prostredníctvom zostavovania plánov IMVZ obce.
Program má systémovo riešiť
otázku protipovodňovej prevencie, ochrany pred povodňami a udržateľnej sanitácie v rámci celých povodí a sídiel na ich území v súčinnosti s rozhodujúcimi partnermi, vlastníkmi pôdy a odbornou verejnosťou.  S realizáciou uvedeného Programu PRK IMP by sa malo začať už vo februári 2011.
Ďalšie informácie...
 
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na vzdelávanie malých a stredných podnikateľov (schéma de minimis)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej „NARMSP") ako Vykonávateľ Schémy poverený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ako Poskytovateľom pomoci vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP") na vzdelávanie malých a stredných podnikateľov v rámci štátneho programu „Schéma poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov (schéma pomoci de minimis)" .
Ďalšie informácie...
 
Odborná prednáška o problémoch územného rozvoja

Dňa 16. 12. 2010 sa konala v priestoroch kancelárie Regionálnej rozvojovej agentúry Skalica odborný seminár na tému Problémy územného rozvoja. Odborný seminár organizovala Regionálna rozvojová agentúra Skalica v spolupráci so Združením pre urbanizmus a územné plánovanie. Prednášajúcim bola pani Ing. Anna Dobrucká, predsedníčka ZUUP.

Ďalšie informácie...
 
Návšteva zástupcov MAS Strážnicko v Skalici
Dňa 14.12.2010 navštívili Skalicu členovia MAS Strážnicko. Ich cieľom bol krátky seminár o fungovaní a aktivitách dvoch organizácií regionálneho významu pôsobiacich na území okresu Skalica a severného Záhoria - RRA Skalica a Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch11121314151617181920ĎalejKoniec »