Logo

Partnerstvo pre Horné Záhorie – Animácie

,

|

Názov projektu: Partnerstvo pre Horné Záhorie – animácie
Kód výzvy:27/PRV/2018
Operačný program:PRV 2014-2020
Prioritná os:19. Podpora miestneho rozvoja iniciatívy LEADER vedeného komunitou
Cieľ:Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Popis projektu

Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. je navrhnutá na implementáciu  od 12/2017 do 12/2023. Stratégia CLLD má definované svoje ciele, opatrenia a výsledky, ktoré je potrebné dosiahnuť. Bez zabezpečenia odborného a technického riadenia implementácie Stratégie CLLD, bez efektívnych animačných aktivít v území, ktoré budú zamerané na oživovanie územia a propagovanie výsledkov implementácie Stratégie CLLD nebude možné naplniť ciele stanovené v Stratégii CLLD. Projekt „Partnerstvo pre Horné Záhorie – animačné aktivity“ časovo pokrýva celé obdobie implementácie Stratégie CLLD.

Predkladaný projekt sa týka hlavných aktivít a to:

 • Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním Stratégie CLLD
 • Výdavky súvisiace s animáciami v rámci dodatočnej alokácie

Hlavné aktivity efektívne zabezpečia plnenie nasledovných úloh:

 • Popagáciu a informovanie o výsledkoch SCLLD
 • Výmenu informácií medzi miestnymi aktérmi v území Horného Záhoria
 • Vzdelávanie zamerané na rozširovanie zručností a vedomostí pri príprave projektov pre implementáciu SCLLD  

Animačné aktivity budú realizované na celom vymedzenom území MAS Partnerstva pre Horné Záhorie. Propagácia bude realizovaná aj mimo územia MAS za účelom zviditeľnenia a propagovania činnosti MAS. Animačné aktivity v prevažnej miere budú zamerané na verejnosť a miestnych aktérov územia Horného Záhoria.

Popis cieľov a výsledkov projektu

Animačné aktivity v súvislosti s oživovaním reflektujú potrebu zabezpečenia úloh MAS, ktoré sú definované Systémom riadenia CLLD. Projekt „Partnerstvo pre Horné Záhorie – animácie“ bude prispievať k podpore fokusovej oblasti 6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.

Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním SCLLD (plánované v rámci základnej alokácie) a výdavky súvisiace s animáciami v rámci dodatočnej alokácie. Všetky plánované animačné aktivity súvisia s budovaním zručností a vedomostí aktérov v území a v členskej základni našej MAS pre účely implementácie Stratégie CLLD.

V rámci hlavných aktivít sa zameriame na oblasti:

 • Propagáciu a informovanie o území Horného Záhoria  a výsledkoch Stratégie CLLD
 • Na výmenu informácií medzi miestnymi aktérmi – informačné akcie,  semináre, workshopy pre členov MAS a  ďalších aktérov,  ako aj akcie zamerané na ich rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác
 • Vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov pre implementáciu SCLLD

Aktivity propagácie a informovania o území Horného Záhoria a výsledkoch SCLLD majú za cieľ účinne informovať o prístupe LEADER/CLLLD v území Horného Záhoria a o Stratégii CLLD, propagovať územie Horného Záhoria v súvislosti s implementáciou SCLLD a podporovať budovanie povedomia  o činnostiach MAS, ktoré súvisia s oživovaním územia u miestnych aktérov. Tieto aktivity sa budú realizovať cez vydávanie rôznych propagačných  materiálov, informačných nosičov, cez propagáciu a informovanie prostredníctvom enástrojov a multimediálnych nástrojov, vytvárania informačných a propagačných bodov v podobe infotabúľ, propagačných stojanov  a pod, cez účasť na výstavách a prezentačných podujatiach, cez účinnú PR prezentáciu. Aktivity zamerané na výmenu informácií medzi miestnymi aktérmi sa budú realizovať cez vydávanie podporných vzdelávacích a informačných materiálov, cez organizovanie informačných a vzdelávacích workshopv, seminárov, exkurzií a pod, cez aktivity sprostredkujúce príklady dobrej praxe.

Aktivity zamerané na výmenu informácií medzi miestnymi aktérmi budú zamerané na:

 • Posilnenie nášho partnerstva v o. z.
 • Na aktivizáciu územia Horného Záhoria a podchytenia aktívnych ľudí v území
 • Na rozvíjanie spolupráce nielen v rámci MAS, ale aj medzi ďalšími aktérmi v území
 • Manažment efektívneho riadenia projektov a udržateľnosti projektov u realizátorov Stratégie CLLD
 • Informačné akcie pre účely osvojovania si zručnosti  a vedomosti z príkladov dobrej praxe

Aktivity vzdelávania potenciálnych prijímateľov budú realizované za účelom zabezpečenia dostatočných informácií a zručností pri príprave projektov/žiadostí u potenciálnych žiadateľov. Popisované aktivity budú riadené pracovníkmi kancelárie MAS a v prevažnej miere budú zabezpečované dodávateľskými spôsobom, kde sa budú uplatňovať pravidlá verejného obstarávania.