Logo

Partnerstvo pre Horné Záhorie – Opatrenia SCLLD IROP

|

Projekt:Partnerstvo pre Horné Záhorie – Opatrenia SCLLD IROP
Kód výzvy:IROP-PO5_SC511/512-2018-28
Operačný program:IROP
Prioritná os:5. Miestny rozvoj vedený komunitou
Cieľ:5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Popis projektu

Zámerom stratégie CLLD MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie je vytvoriť podmienky pre vyvážený a udržateľný rozvoj územia na základe riešenia vlastných potrieb územia s uplatnením princípu LEADER  v týchto prioritných oblastiach:

  • Vzhľad a životné prostredie v obciach
  • Služby v obciach a trávenie voľného času
  • Podpora podnikania
  • Cestovný ruch a dedičstvá územia
  • Efektívna činnosť MAS pre implementáciu Stratégie CLLD.

Stratégia CLLD „Tvoríme spoločne tvár nášho územia“ je navrhnutá na implementáciu od 12/2017 do 12/2023.

Projekt sa týka realizácie opatrení IROP navrhnutých v stratégii CLLD MAS. Naplnenie jednotlivých opatrení IROP bude uskutočňované cez realizáciu projektov užívateľov z územia Horného Záhoria. Opatrenia IROP SCLLD sa týkajú nasledovných prioritných oblastí:

  • Podpora podnikania (opatrenie ŠC 5.1.1.)
  • Vzhľad a životné prostredie v obciach (opatrenie 5.1.2. – dopravné prepojenia)
  • Služby v obciach (opatrenie 5.1.2. – sociálne a komunitné služby)

Pre zabezpečenie efektívnej implementácie stratégie CLLD – opatrenia IROP má MAS zriadenú kanceláriu MAS s odbornými a technickými kapacitami.

Popis cieľov a výsledkov projektu

SCLLD definuje strategický cieľ pre územie Horného Záhoria – Do roku 2020 vytvoriť konkurencieschopné a bezpečné  vidiecke územie s príťažlivým vzhľadom,  kvalitnými a atraktívnymi podmienkami pre život prostredníctvom dobudovania a zlepšenia infraštruktúry, rozšírenia a skvalitnenia služieb pre obyvateľov, zlepšenia podmienok pre podnikanie a s vytvorenou a atraktívnou ponukou služieb a miestnych produktov pre návštevníkov. Naplnenie vyššie uvedeného strategického cieľa bude vykonávané postupným realizovaním projektov užívateľov SCLLD v opatreniach IROP. Projekt poskytuje základný finančný rámec pre implementáciu SCLLD opatrení IROP do obdobia 12/2013.

Navrhnuté riešenie hlavných aktivít projektu (popísané v 7.2) sú uskutočniteľné z vecného i časového hľadiska, z finančného hľadiska.

Cieľová hodnota projektu – počet podporených MAS: 1 bude dosiahnutá priamou realizáciou projektu. Cez hlavné aktivity projektu bude zabezpečená implementácia SCLLD v sledovanom období.

Výstupy z projektov užívateľov budú využívané aj  po skončení realizácie projektu, v záväznom monitorovacom období udržateľnosti jednotlivých projektov užívateľov.  Záväzok udržateľnosti projektov užívateľov bude obsiahnutý v zmluvnej dokumentácii pre poskytnutie príspevku zo strany MAS voči užívateľovi. Udržateľnosť projektu užívateľa po skončení financovania z poskytnutého príspevku bude zabezpečovaná z vlastných zdrojov užívateľa, čím sa zabezpečí udržateľnosť naplnenia opatrení IROP stratégie CLLD MAS a samotná udržateľnosť projektu.