Logo

Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria

,

|

Popis projektu

V roku 2013 reagovali tri verejno-súkromné partnerstvá na výzvu na projekty spolupráce z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a spracovali projekt s názvom „Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria“. Jeho cieľom je zviditeľniť miestnych ľudí v regiónoch, ktorí sa venujú tradičným remeslám alebo vyrábajú produkty zachovanými tradičnými výrobnými postupmi, ktoré šetria prírodné zdroje a životné prostredie. Tiež chceme dosiahnuť zvýšenie predajnosti ich produktov i služieb vznikajúcich v území a podporiť zamestnanosť. Hlavným a koordinačným partnerom je Miestna akčná skupina – Kopaničiarky región, so sídlom v Myjave. Partnermi sú Miestna akčná skupina Podhoran, so sídlom v Plaveckom Petri a verejno-súkromné partnerstvo Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z., so sídlom v Kopčanoch.

Kopaničiarsky región a Záhorie sú dva susedné regióny, ktoré majú časť spoločnej histórie (sa historicky prelínajú). Regióny v nedávnej minulosti patrili do spoločného okresu Senica. V súčasnosti MAS Podhoran a KR – MAS sa významne podieľajú na rozvoji a aktivizácii vidieka vo svojich územiach. To je dôvod prečo sa zástupcovia oboch MAS rozhodli spolupracovať na spoločnom projekte – na zavedení regionálnej značky. Keďže aktivity oboch miestnych akčných skupín sa sústredia na vymedzené územia MAS – KR a MAS Podhoran, je tu snaha rozšíriť uplatnenie regionálnej značky Záhoria na širší región, preto do projektu bolo prizvané Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z., ktoré pokrýva územie okresu Skalica a vrátane obce Smolinské.

Kopaničiarsky región a Záhorie sú geograficky, etnograficky i geomorfologicky vcelku rozdielne, preto je logické, že každý z regiónov chce mať svoju značku kvality. Navyše značka Záhorie – regionálny produkt bola vytvorená v rámci pilotného projektu „Green Belt“ (2006-2008), kedy boli vytvorené i regionálne značky Malé Karpaty a Kysuce. Projektom chceme naň nadviazať a oživiť počiatočnú iniciatívu mimovládnej organizácie REC Slovensko. Projekt ďalej rieši vytvorenie značky Kopanice – regionálny produkt.

Regionálna značka je určená najmä miestnym výrobcom tradičných predmetov a potravín, remeselníkom, pestovateľom plodín typických pre tieto regióny ako aj majiteľom resp. prevádzkovateľom zariadení cestovného ruchu, ktorí ponúkajú tradičné špeciality, ubytovanie, či iné služby v tradičných objektoch. Ide o marketingový nástroj pre podporu predaja miestnych výrobkov a služieb a pre podporu prezentácie regiónov.

V rámci projektu bude vydaných množstvo propagačných materiálov za účelom propagácie držiteľov regionálnej značky, resp. propagácie ich produktov a služieb, ktoré budú spĺňať konkrétne kritériá regionálnej značky. Najdôležitejším bude Katalóg výrobcov a poskytovateľoch služieb. Ďalej bude zriadená webová stránka, kde budú informácie týkajúce sa systému fungovania regionálnej značky, o  možnostiach a podmienkach certifikácie (získanie certifikátu pre miestneho výrobcu alebo poskytovateľa služieb). K dispozícii budú rôzne formuláre a dokumenty, ďalej zoznam producentov z regiónu a osobitný priestor bude venovaný hlavne držiteľom certifikátu „Kopanice – regionálny produkt“.

Dôležitým výstupom projektu bude i Zriadenie izby ľudových tradícií, remesiel a regionálnych výrobkov. Budú v nej vystavené produkty, ktoré budú nositeľmi značky regionálny produkt z Kopaníc. Izba bude zriadená v rámci objektu kultúrneho domu Samka Dudíka na Myjave. V rámci projektu sa uskutoční množstvo aktivít a podujatí, prostredníctvom ktorých chceme potenciálnych nositeľov regionálnej značky Kopanice a Záhorie osloviť a vysvetliť systém fungovania regionálnej značky v iných regiónoch. Ďalej budú prebiehať tzv. vidiecke tržnice vo všetkých partnerských regiónoch. Celkovo sa ich uskutoční 6 na Záhorí a 6 na Kopaniciach. Cieľom organizovania týchto tržníc bude podporiť tradičné podujatia a spropagovať na nich ručnú výrobu remeselníkov i regionálnych producentov, miestny folklór a samozrejme i obe regionálne značky.