Logo

ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ -Projekt: Partnerstvo pre Horné Záhorie – chod MAS

19. 04. 2018 bol rozhodnutím RO IROP schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 92 880,85 € na chod Miestnej akčnej skupiny (vybavenie kancelárie, prevádzkové náklady, mzdové výdavky), kód výzvy IROP-PO5-SC511-2017-23, prioritná os 5. Miestny rozovj vedený komunitou, špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

22. 05. 2018 bola podpísaná zmluva o nenávratný finančný príspevok.