Logo

Výzva pre samosprávy opatrenie 7.4

,

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. oznamuje potenciálnym žiadateľom – obce, že bola nanovo vyhlásená výzva opatrenia 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlešpovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.