Logo

VÝZVA č. 1/2019 NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽoNFP z PRV 2014-2020

Výzva otvorená

Operačný program:
Integrovaný operačný program
Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ:
5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Oprávnení žiadatelia:
obce, združenia obcí

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlasuje výzvu na výber OH pre zabezepčenie kvalitného, objektívneho a transparentného hodnotiaceho procesu výberu ŽoNFP z PRV 2014-2020.

Komplenté znenie výzvy na odborných hodnotieľov nájdete tu

Editovateľné prílohy výzvy