Logo

VÝZVA MAS_012/7.4/2

Výzva uzavretá

Opatrenie:
Opatrenie PRV č. 7.4: Podpora na investície do vytvárania, zlešpovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)
Operačný program:
Integrovaný operačný program
Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ:
5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Dátum vyhlásenia výzvy:
15/07/2019
Dátum uzavretia výzvy:
19/12/2019
Oprávnení žiadatelia:
samospráva, záujmové združenie právnických osôb
Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt:
11 111,11 €
Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt:
29 555,55 €
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
90 %
(10% je minimálne spolufinancovaie žiadateľa) – pre prijímateľov samosprávy

Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.

Kollárova 318 (budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Na stiahnutie

Výzva

Prílohy