Logo

VÝZVA č. 2/2023 NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽoNFP z PRV 2014-2022

Výzva otvorená

Operačný program:
Integrovaný operačný program
Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ:
5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Oprávnení žiadatelia:
obce, združenia obcí

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre zabezpečenie efektívneho a transparentného hodnotiaceho procesu výberu ŽoNFP z PRV 2014-2022, týka sa len opatrenia 7.5.

Dokumenty na stiahnutie