Logo

IROP-CLLD-T003-512-005

Výzva uzavretá

Operačný program:
Integrovaný operačný program
Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ:
5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita:
B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel
Dátum vyhlásenia výzvy:
06/04/2023
Oprávnení žiadatelia:
obce, združenia obcí
Dokumenty výzvy na stiahnutieVýzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku  (aktivita B2)
Formulár žiadosti o príspevok, prílohy k formuláru žiadosti o príspevok
Prílohy k výzve
Informácie pre žiadateľovIndikatívna výška finačných prostriedkov vyčlenených na výzvu  76 937,68  €. Indikatívna výška disponililných finačných prostriedkov po uzatvorení 1. hodnotiaceho kola predstavuje 0 €.
Uzávierka hodnotiacich kôl2. hodnotiace kolo: 07. 06. 2023, 3. hodnotiace kolo: 07. 07. 2023. MAS uzatvára výzvu z dôvodu ukončenia hraničného termínu pre realizáciu projektov k 06. 12. 2023