Logo

VÝZVA MAS_012/6.4/2

Výzva uzavretá

Opatrenie:
Opatrenie PRV č. 6.4: Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)
Operačný program:
Integrovaný operačný program
Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ:
5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Dátum vyhlásenia výzvy:
10/10/2019
Dátum uzavretia výzvy:
30/06/2020
Oprávnení žiadatelia:
1.mikro a malé podniky vo vidieckych oblastiach, 2. FO a PO podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, 3. FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: súkromných vlastníkov a ich združení, obcí, cirkvi a ich združení, FO a PO podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb
Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt:
88 888,88 €
Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt:
222 222,22 €
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
45 %

Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.

Kollárova 318 (budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Na stiahnutie

Aktualizovaná verzia Výzvy MAS_012/6.4/2    (platná od 24.2.2020)

Výzva

Prílohy

Žiadateľov upozorňujeme na aktualizovanú prílohu č. 13b – kritéria ekonomickej životaschopnosti (aktualizácia od 25.2.2020), formuláre prílohy č. 13b nájdete: