Logo

IROP-CLLD-T003-512-001

Výzva uzavretá

Operačný program:
Integrovaný operačný program
Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ:
5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita:
B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel
Dátum vyhlásenia výzvy:
19/03/2020
Oprávnení žiadatelia:
obce, združenia obcí
Dokumenty výzvy na stiahnutieVýzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prííspevku
Formulár žiadosti o príspevokprílohy k formuláru žiadosti o príspevok (v zip)
Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
Zoznam merateľných ukazovateľov
Kritériá pre výber projektov
Informácia pre žiadateľovIndikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu po uzavretí 5. hodnotiaceho kola (k 19.1.2021)  predstavuje 0,01 €.
Uzávierka ďalšieho kolaMAS plánuje ukončiť výzvu z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania alokácie finačných prostriedkov. MAS ukončuje výzvu k 30. 09. 2021 z dôvodu zazmluvnenia finačných prostriedkov alokovaných na výzvu.