Logo

VÝZVA MAS_012/7.2/2

Výzva uzavretá

Opatrenie:
Opatrenie PRV č 7.2: Podpora na investície do vybavenia, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúry malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.
Operačný program:
Integrovaný operačný program
Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ:
5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Dátum vyhlásenia výzvy:
13/06/2019
Dátum uzavretia výzvy:
28/11/2019
Oprávnení žiadatelia:
samosprávy, záujmové združenia právnických osôb
Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt:
16 666,66 €
Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt:
29 555,55 €
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
90 %
(10% je minimálne spolufinancovaie žiadateľa)

Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.

Kollárova 318 (budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Na stiahnutie

Výzva

Prílohy