Logo

VÝZVA MAS_012/4.2/3

Výzva uzavretá

Opatrenie:
Opatrenie PRV č. 4.2: Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)
Operačný program:
Integrovaný operačný program
Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ:
5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Dátum vyhlásenia výzvy:
22/06/2019
Dátum uzavretia výzvy:
29/10/2020
Oprávnení žiadatelia:
1.FO a PO podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodráskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby ( s výnimkou rybích produktov) v rámci celého rozsahu činností, 2. FO a PO podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby ako aj spracovanie vlastnej produkcie
Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt:
70 000,00 €
Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt:
200 000,00 €
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
50 %

Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.

Kollárova 318 (budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Na stiahnutie

Aktualizácia výzvy MAS_012/4.2/3 platná od 05. 10. 2020

Aktualizácia  výzvy MAS_012/4.2./3 platná od 14. 09. 2020

Výzva MAS_012/4.2/3

Prílohy