Logo

VÝZVA MAS_012/7.2/4

Výzva uzavretá

Opatrenie:
Opatrenie PRV č 7.2: Podpora na investície do vybavenia, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúry malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022
Dátum vyhlásenia výzvy:
28/03/2024
Dátum uzavretia výzvy:
30/04/2024
Oprávnení žiadatelia:
obce, združenia obcí
Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt:
15 000,00 €
Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt:
70 000,00 €
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
100 %
Alokovaná výška finačných príspevkov na výzvu:
106 643,67 €

Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.

Kollárova 318 (budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Výzva v ITMS2014+ tu

Na stiahnutie

Výzva MAS_012/7.2/4

Prílohy k výzve