Logo

VÝZVA MAS_012/7.4/7

Výzva uzavretá

Opatrenie:
Opatrenie PRV č. 7.4: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR 2014-2022
Dátum vyhlásenia výzvy:
29/12/2023
Dátum uzavretia výzvy:
27/02/2024
Oprávnení žiadatelia:
občianske združenia z územia MAS partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt:
10 000,00 €
Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt:
45 000,00 €
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
100 %
Alokovaná výška finačných príspevkov na výzvu:
87 230,22 €

Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.

Kollárova 318 (budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Na stiahnutie

Výzva MAS_012/7.4/7

Prílohy k výzve