Logo

VÝZVA MAS_012/7.4/3

Výzva uzavretá

Opatrenie:
Opatrenie PRV č. 7.4: Podpora na investície do vytvárania, zlešpovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)
Operačný program:
Integrovaný operačný program
Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ:
5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Dátum vyhlásenia výzvy:
29/05/2020
Dátum uzavretia výzvy:
29/10/2020
Oprávnení žiadatelia:
združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) z územia MAS Partnerstva pre Horné Záhorie o. z.
Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt:
5 263,15 €
Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt:
22 105,26 €
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
95 %

Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.

Kollárova 318 (budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Na stiahnutie

Aktualizácia výzvy MAS_012/7.4/3 platná od 05. 10. 2020

Aktualizácia výzvy MAS_012/7.4/3 platná od 14. 09. 2020

Aktualizácia výzvy MAS_012/7.4/3  platná od 10. 08. 2020

Výzva

Prílohy