Logo

IROP-CLLD-T003-512-002

Výzva uzavretá

Operačný program:
Integrovaný operačný program
Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ:
5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita:
B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry
Dátum vyhlásenia výzvy:
27/05/2020
Oprávnení žiadatelia:
obce, združenia obcí
Dokumenty výzvy na stiahnutieVýzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku
Formulár žiadosti o príspevok, prílohy k formuláru žiadosti o príspevok
Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
Zoznam merateľných ukazovateľov
Kritériá pre výber projektov
Informácia pre žiadateľovIndikatívna výška finačných prostriedkov alokovaných na výzvu po uzavretí 4. hodnotiaceho kola (k 27. 01. 2021) predstavuje  0 €.
Uzávierka ďalšieho kolaMAS plánuje ukončiť výzvu z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania alokácie finačných prostriedkov. MAS ukončuje výzvu k 30.9.2021 z dôvodu zazmluvenia finačných prostriedkov alokovaných na výzvu.