Logo

VÝZVA MAS_012/7.5/1

Výzva uzavretá

Opatrenie:
Opatrenie PRV č. 7.5: Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR 2014-2022
Dátum vyhlásenia výzvy:
30/11/2023
Dátum uzavretia výzvy:
29/01/2024
Oprávnení žiadatelia:
obce, združenia obcí
Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt:
15 000,00 €
Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt:
70 000,00 €
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
100 %
Alokovaná výška finačných príspevkov na výzvu:
180 000,00 €

Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.

Kollárova 318 (budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Na stiahnutie

Výzva

Prílohy