Logo

VÝZVA MAS_012/6.4/4

Výzva uzavretá

Opatrenie:
Opatrenie PRV č. 6.4: Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022
Dátum vyhlásenia výzvy:
29/12/2023
Dátum uzavretia výzvy:
27/02/2024
Oprávnení žiadatelia:
podnikateľské subjekty (mikro a malé podniky, FO a PO podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, FO a PO obhospodarujúce lesy, FO a PO podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb z územia MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt:
23 529,41 €
Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt:
117 647,05 €
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
85 %
Alokovaná výška finačných príspevkov na výzvu:
100 139,86 €

Adresa na osobné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.

Kollárova 318 (budova OcU Kopčany, 1. poschodie), Kopčany

Na stiahnutie

Výzva MAS_012/6.4/4

Prílohy k výzve