Hlavná stránka
Vyhlásená výzva pre občianske združenia na rozvoj športovej, voľnočasovej, kultúrnej a komuniktnej infraštruktúry

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. informuje, že dňa 29.12.2023 vyhlásilo výzvu MAS_012/7.4/7 v rámci Stratégie CLLD na podporu investícií do vytvárania, zlešovania alebo rozširovania mietsnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Výzva MAS_012/7.4/7 je určená pre potenciálnych žiadateľov občianske združenia z územia MAS. Podporené budú investície zamerané na vytváranie podmienok trávenia voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry (napr. športoviská, detské ihriská, amfiteátre/vonkajší exteriérový priestor pre kultúrne a spoločenské podujatia), investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú  činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov. Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania - rekonštrukcia, modernizácia/rozšírenie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.

Podrobné informácie nájdete tu.