Logo

MAS opätovne vyhlásila výzvu pre podporu podnikateľov v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

,

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. dňa 31. 05. 2024 vyhlásilo výzvu  MAS_012/6.4/5 v rámci Stratégie CLLD na podporu investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností. Výzva je určená pre  podnikateľov z územia MAS (mirko a malé podniky, fyzické osoby a právnické osoby pôsobiace v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby,  FO a PO (mikropodniky a malé podniky) obhospodarujúce lesy, FO a PO (mikrpopodniky a malé podniky) podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb).

Podporené budú projekty zamerané na:

  • oblasť  1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou (rekreačné a relaxačné činnosti, ubytovacie zariadenia a pod.)
  • oblasť 2: činnosti spojené s pokytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schoponosťou pohybu.