Logo

Opätovne vyhlásená výzva MAS pre občianske združenia

,

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. dňa 31. 05. 2024 vyhlásilo výzvu MAS_012/7.4/8 v rámci Stratégie CLLD na podporu investícií do vytvárania, zlešovania alebo rozširovania mietsnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Výzva je určená pre občianske združenia z územia MAS. 

Podporené budú:

  • investície zamerané na vytváranie podmienok trávenia voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry (napr. športoviská, detské ihriská, amfiteátre/vonkajší exteriérový priestor pre kultúrne a spoločenské podujatia)
  • investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú  činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov
  • investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcia, modernizácia/rozšírenie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.