Logo

Novo vyhlásené výzvy pre obce a združenia obcí z územia MAS

,

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. informuje, že:

dňa 22. 09. 2023 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku z opatrení PRV pre aktivity:

opatrenie 7.2: Podpora na investície do vybavenia, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúry malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

dňa 25.09.2023 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku z opatrení PRV pre aktivity:

opatrenie PRV č. 7.4: Podpora na investície do vytvárania, zlešpovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)