Logo

Výzvy PRV

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie  CLLD miestneho rozvoja územia s názvom  „Tvoríme tvár nášho územia“

Dôležité linky na stiahnutie

Usmernenie PPA č. 8/2017 (k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a lužieb finacovaných z PRV SR 2014-2020), – link na všetky aktualizácie

platná od 08. 04. 2022 je  aktualizácia č. 4

Upozornenie

Kumulácia minimálnej pomoci je vždy viazaná na konkrétneho príjemcu minimálnej pomoci so zohľadnením jediného podniku. Čo znamená, že celková výška minimálnej pomoci nesmie presiahnuť 200 000 € na jediný podnik v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov, a to bez ohľadu na formu a sledovaný cieľ a nezávisle od toho, či je poskytnutá čiastočne alebo úplne zo zdrojov EU.


MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

 • Výzva otvorená

  Opatrenie:
  Opatrenie PRV č. 7.5: Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)
  Operačný program:
  Program rozvoja vidieka SR 2014-2022
  Oprávnení žiadatelia:
  obce, združenia obcí z územia MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
 • Výzva otvorená

  Opatrenie:
  Opatrenie PRV č. 6.4: Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)
  Operačný program:
  Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022
  Oprávnení žiadatelia:
  podnikateľské subjekty (mikro a malé podniky, FO a PO podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, FO a PO obhospodarujúce lesy, FO a PO podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb z územia MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
 • Výzva otvorená

  Opatrenie:
  Opatrenie PRV č. 7.4: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)
  Operačný program:
  Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022
  Oprávnení žiadatelia:
  občianske združenia z územia MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
 • Výzva uzavretá

  Opatrenie:
  Opatrenie PRV č 7.2: Podpora na investície do vybavenia, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúry malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.
  Operačný program:
  Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022
  Oprávnení žiadatelia:
  obce, združenia obcí
 • Výzva uzavretá

  Opatrenie:
  Opatrenie PRV č. 7.4: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)
  Operačný program:
  Program rozvoja vidieka SR 2014-2022
  Oprávnení žiadatelia:
  občianske združenia z územia MAS partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
 • Výzva uzavretá

  Opatrenie:
  Opatrenie PRV č. 6.4: Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)
  Operačný program:
  Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022
  Oprávnení žiadatelia:
  podnikateľské subjekty (mikro a malé podniky, FO a PO podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, FO a PO obhospodarujúce lesy, FO a PO podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb z územia MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
 • Výzva uzavretá

  Opatrenie:
  Opatrenie PRV č. 7.5: Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)
  Operačný program:
  Program rozvoja vidieka SR 2014-2022
  Oprávnení žiadatelia:
  obce, združenia obcí
 • Výzva uzavretá

  Opatrenie:
  Opatrenie PRV č. 7.4: Podpora na investície do vytvárania, zlešpovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)
  Operačný program:
  Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022
  Oprávnení žiadatelia:
  obce, združenia obcí
 • Výzva uzavretá

  Opatrenie:
  Opatrenie PRV č 7.2: Podpora na investície do vybavenia, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúry malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.
  Operačný program:
  Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022
  Oprávnení žiadatelia:
  obce, združenia obcí
 • Výzva uzavretá

  Opatrenie:
  Opatrenie PRV č. 6.4: Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)
  Operačný program:
  Integrovaný operačný program
  Oprávnení žiadatelia:
  1.mikro a malé podniky vo vidieckych oblastiach, 2. FO a PO podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, 3. FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: súkromných vlastníkov a ich združení, obcí, cirkvi a ich združení, FO a PO podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb