Logo

Vyhlásená výzva pre obce na investície pre vytváranie, zlepšovanie a rozširovanie všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov.

,

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie informuje, že dňa 28. 03. 2024 vyhlásilo výzvu v rámci stratégie CLLD na podporu investícií do infraštruktúr malých rozmerov v obciach. Výzva č. MAS_012/7.2/4 je určená pre potenciálnych žiadateľov obcí a združení obcí z územia MAS. Podporené budú investície do výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov, parkovísk, bus zastávok, zlepšenia vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov, alejí, peších zón a podobne.