Logo

Partnerstvá miest a obcí

Program „Európa pre občanov“ 2007-2013 je komunitárnym programom Európskej únie na podporu aktívneho európskeho občianstva a občanom ponúka možnosti na zapojenie sa do občianskych aktivít medzinárodného charakteru. Zameriava sa na zlepšenie európskej občianskej participácie a podnecuje spoluprácu medzi občanmi a ich organizáciami z rôznych krajín, formou stretnutí, spoločných aktivít a rozvíjaní vlastných nápadov nadnárodného charakteru v európskom prostredí.

Informáciu pripravila RRA Skalica

Medzikultúrna výmena prispieva k zlepšeniu vzájomných poznatkov o kultúre a histórií ľudí z rôznych krajín. Dáva do popredia naše spoločné dedičstvo a posilňuje základ pre našu spoločnú budúcnosť. Skutočne dôležitými prvkami pre angažovanie sa občanov sú vzájomné porozumenie, solidarita a európske cítenie.

Koncové termíny na podanie žiadosti v rámci programu „Európa pre občanov 2007-2013“

Akcia 1 Opatrenie 1.1

Plánujete organizovať stretnutie v rámci družobných partnerstiev miest v termíne

medzi 1. októbrom 2011 a 30. júnom 2012?

Požiadajte si o grant k 1. júnu 2011!

Plánujete realizovať partnerské aktivity neskôr?

Požiadať o grant môžete v ďalšom kole výzvy

k 1.septembru 2011

Aktivity implementujete medzi 1. januárom 2012 a 30. septembrom 2012!

Akcia 1 Opatrenie 1.2:

Žiadosť o projektový grant na podporu

rozvoja sietí vytvorených na základe partnerských zväzkov medzi mestami so začiatkom implementácie projektu medzi 1. januárom a 30. májom 2012.

Termín na predkladanie žiadosti o grant je k 1. septembru 2011!

Akcie programu Európa pre občanov

***

► Akcia 1 „Aktívni občania pre Európu“ sa osobitne zameriava na aktivity, do ktorých sa zapájajú občania

Opatrenie 1: Družobné partnerstvá miest (town twinning)

Opatrenie sa týka priamo občanov, prostredníctvom ich účasti na aktivitách týkajúcich sa družobného partnerstva miest alebo prostredníctvom iných občianskych projektov.

Opatrenie 1.1 Družobné partnerstvá miest (grant na stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest).

Opatrenie 1.2 Siete medzi partnerskými mestami (projektový grant) – podporuje rozvoj sietí vytvorených na základe partnerských zväzkov medzi mestami.

Opatrenie 2: Projekty občanov a podporné opatrenia

V rámci tohto opatrenia sa budú podporovať rôzne projekty s nadnárodným a medzisektorovým rozmerom, ktoré priamo zapájajú občanov. Tieto projekty budú združovať občanov z rôzneho prostredia, ktorí budú spoločne konať alebo diskutovať o spoločných európskych otázkach na miestnej a európskej úrovni.

Opatrenie 2.1: Projekty občanov (projektový grant) – podporuje inovatívne metodiky s potenciálom vyzývať k občianskej účasti a podnecovať k dialógu medzi európskymi občanmi a inštitúciami Európskej únie.

Opatrenie 2.2: Podporné opatrenia (projektový grant) – podporuje činností, ktoré môžu viesť k vytvoreniu dlhodobých partnerstiev a sietí a maximalizácii celkového vplyvu a účinnosti programu.

***

► Akcia 2 „Aktívna občianska spoločnosť v Európe“

Je určená pre organizácie občianskej spoločnosti v Európe prijímajúcich štrukturálnu podporu na základe svojho pracovného programu alebo podporu nadnárodných projektov.

Opatrenie 1: Štrukturálna podpora organizáciám pre výskum európskej verejnej politiky (think-tankom)

Opatrenie je zamerané na posilnenie inštitucionálnej kapacity organizácií pre výskum európskej verejnej politiky (think-tanky), ktoré poskytujú nové myšlienky a úvahy o európskych otázkach, aktívnom európskom občianstve alebo európskych hodnotách.

Opatrenie 2: Štrukturálna podpora organizáciám občianskej spoločnosti na európskej úrovni

Opatrenie poskytuje organizáciám občianskej spoločnosti európskeho rozmeru kapacitu a stabilitu na rozvíjanie svojich aktivít na európskej úrovni. Cieľom je prispieť k vytvoreniu štruktúrovanej, súdržnej a aktívnej občianskej spoločnosti na európskej úrovni.

Opatrenie 3: Podpora projektov organizácií občianskej spoločnosti (projektový grant)

Je zameraná na prehĺbenie koncepcie „aktívneho európskeho občianstva“ a na to, aby sa presadzovalo jej porozumenie v rámci celej Európy a prostredníctvom troch súborov opatrení tak prispieť k približovaniu Európy k jej občanom.

***

► Akcia 3 „Spoločne pre Európu“

Podporuje podujatia, štúdie a informačné nástroje zamerané na širokú verejnosť z celej Európy a cieľom je priblížiť Európu k občanom. Akciu iniciuje a realizuje Generálne riaditeľstvo EK pre vzdelávanie a kultúru

Opatrenie 1: Významné podujatia

Toto opatrenie bude podporovať podujatia organizované Komisiou, podľa potreby aj v spolupráci s členskými štátmi alebo inými relevantnými partnermi, ktoré pomáhajú zintenzívniť ich pocit príslušnosti k rovnakému spoločenstvu a ich zaangažovanosť v európskom projekte.

Opatrenie 2: Štúdie

Komisia bude vykonávať štúdie, realizovať výskumy a prieskumy verejnej mienky, aby sa na európskej úrovni vytvoril jasnejší obraz o aktívnom občianstve.

Opatrenie 3: Informácie a nástroje na ich šírenie

Komplexné informácie o rôznych aktivitách programu, iných európskych akciách týkajúcich sa občianstva a ostatných relevantných iniciatívach sa budú poskytovať prostredníctvom rôznych nástrojov ich šírenia.

***

► Akcia 4 „Aktívna európska pamiatka“ (projektový grant) podporuje zachovanie hlavných pomníkov a archívov spojených s deportáciami a pripomenutie si obetí nacizmu a stalinizmu