Logo

Podpora zamestnanosti prostredníctvom inovácií v spoločnosti DOMCO s.r.o.

v

Priorita 3 Podpora podnikania

3.2 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií (zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev) (ŠC 5.1.1. IROP)

Názov projektu:
Podpora zamestnanosti prostredníctvom inovácií v spoločnosti DOMCO s.r.o.
Realizátor projektu/uživateľ:
DOMCO s.r.o.
Miesto realizácie projektu:
Skalica
Rok realizácie projektu:
2022
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je vytvorenie dvoch pracovných miest v oblasti zatepľovania budov a obsluhy dvoch strojov a s tým súvisiace obstaranie dvoch špeciálnych vysokotlakových zariadení na výrobu a aplikáciu PUR peny a polyurey. Projekt tiež prispieva k zlepšeniu a inovácii poskytovaných produktov a služieb v území MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie, o. z. Výstup projektu ďalej prispieva k dlhodobému znižovaniu energetickej náročnosti budov na tomto území a tým k znižovaniu emisií vypúšťaných do ovzdušia, ako aj k znižovaniu uhlíkovej stopy.
Výstupy projektu:
Výstupom projektu sú vytvorené 2 pracovné miesta a obstarané 2 aplikačné zariadenia
Celkový rozpočet:
123 420,00 €
Dotácia:
49 522,00 €
Zdroj:
Galéria po realizácii: